Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 76, bladzijde 303-304  Zie volgende pagina »

Van Comijn.   Cap. lxvi.

1  

Cuminum cyminum - Komijn

2  

Lagoecia cuminoides - Wilde komijn

Tgheslacht

Comijn als Dioscorides scrijft es tweederleye Tam ende Wildt.

Tfatsoen

Cuminum cyminum - Komijn

Cuminum sativum (Cyminum), tamme Comijn (ghemeyne Comijn)

  • 1644 Vlaams: Comijn (Ghemeynen oft Tammen)
  • 1616 Latijn: Cuminum sativum
  • 1554/1557: Comijn (tamme), Comin cultivé, Cumimum sativum, Cuminum Aethyopicum, Cuminum Alexandrinum, Cuminum regium, Cyminum, Kummel (Romische), Kummel (zamer)

Die tamme Comijn heeft eenen rechten langhen steel/ met veel aenwassende sijde scuetkens/ daer aen wassen/ seer ghesneden bladeren den Venckel bladeren niet seer onghelijck. Die bloemen wassen met croonen ghelijck aen Anijs/ Venckel ende Dille. Tsaet es bruyn ende lanck.

Lagoecia cuminoides - Wilde komijn

Cuminum sylvestre, Cuminum rusticum, wilde Comijn

  • 1644 Vlaams: Comijn (Wilden)
  • 1616 Latijn: Cuminum silvestre
  • 1554/1557: Comijn (wildt), Comin sauvage, Cuminum rusticum, Cuminum sylvestre

Dat Wildt gheslacht heeft als Dioscorides scrijft eenen teeren steel ontrent een spanne hooch daer aen wassen vier oft vijfve seer ghesneden ende rontsomme ghekerfte bladerkens/ ende dit gheslacht en es noch niet bekent.

Dat ander Wildt gheslacht daer Dioscorides noch af vermaent salmen int Capittel van Nigella bescreven vinden.

Plaetse

Die tamme Comijn wast in Ethiopien/ Egipten/ Galacien/ cleyn Asien/ Cilicien ende Terentien/ hy wordt oock tot sommighe plaetsen van Duytschlant ghesayet ende begheert werme ende vochte plaetsen.

Naem

Die tamme ende ghemeyne Comijn heet in Griecx Cyminon hemeron. In Latijn Cuminum sativum. In die Apoteke Cyminum. In Hoochduytsch Romische kimmel/ en Zamer kimmel. In Franchois Comyn.

Dat wildt gheslacht heet in Griecx Cyminon agrion. In Latijn Sylvestre Cuminum ende Cuminum rusticum.

Natuere

Tsaet van Comijn es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Comijn verdrijft ende doet sceyden alle winden der maghen des buycx der dermen

 

[304]   ende der moedere/ ende es mits dyen seer goet tot dat crimpsel/ weedom ende pijne des buycx/ niet alleen inghenomen maer oock van ondere met een clisterie gheset/ oft met gersten meel vermenght ende van buyten daer op gheleyt.

B   Comijn es oock seer goet den ghenen die hoesten ende vercout/ oft verstopt van borsten sijn met spijse oft dranck ghebruyckt/ ende dijsghelijck oock die van eenich fenijnnich ghedierte ghebeten sijn met wijn ghedroncken.

C   Comijn verdrijft ende doet sceyden die swellinghe ende opblasinghen van der manlicheyt ende scamelijcken leden daer op gheleyt.

D   Comijn met meel van dravick ende tbinnenste van den rosijnen wel gemenght stilt die vloet ende overvloedighe natuerlijcke cranckheyt der vrouwen op den buyck ghelijck een plaester gheleyt.

E   Tsaet van Comijn ghestooten ende met edick vermenght ende te riecken ghegheven stelpt dat bloeyen uut die nuese.

Hindernisse

Comijn te veel ghebruyckt doet den mensche sijn vervwe verliesen ende bleeck ende dootverwich worden.

 

^Naar het begin van deze pagina