Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 82, bladzijde 315-316  Zie volgende pagina »

Van Sison.   Cap. lxxxii.

Tfatsoen

(?)

Sison, Sinon, Sison (cleyn Ameos)

Dit cruyt es een seer teer ende cleyn cruydeken ontrent onderhalven voet hooch wassende. Sijnen steel es dun ende teer. Die ierste ende onderste bladeren sijn lanck over beyde sijden cleyn gesneden/ die opperste sijn den Venckel oft Dille bladeren aensienlijck maer veel mindere. Op dopperste van den stelen/ wassen cleyne croonkens voortbringhende ierst witte bloemkens/ ende daer naer cleyn grauw sadeken dat heet ende scerp in den mont es. Die wortel es dun ende teer.

Plaetse

Dit cruyt en wast hier van selfs niet/ maer wordt in der cruytliefhebbers hoven ghesaeyet.

Tijt

Het bloeyet in Hoymaent/ ende corts daer naer zoo leveret sijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Sison oft Sinon. In die Apoteke

 

 

[316]   eest onbekent. Sommighe gheleerde heeten dit cruyt cleyn Ameos/ die tselve voor een gheslacht van Ameos houdende sijn/ daer af men breeder in onse Latijnsche Annonatien bescreven sal vinden.

Natuere

Tsat van desen cruyde es werm ende drooghe tot by den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

Tsat van Sison ghedroncken doet water maken/ ende es seer goet tseghen die droppelpisse/ het verweckt die natuerlycke cranckheyt der vrouwen/ het opent alle verstoptheyt van lever/ van milte/ van moeder ende van alle inwendighe leden.

^Naar het begin van deze pagina