Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 86, bladzijde 321   Zie volgende pagina »

Van Gulden steenbreeck.   Cap. lxxxvi.

1  

Chrysosplenium oppositifolium - Paarbladig goudveil

Tfatsoen

Chrysosplenium oppositifolium - Paarbladig goudveil

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Saxifraga aurea, gulden Steenbreeck
  • 1644 Vlaams: Steenbreeck (Gulde)
  • 1616 Latijn: Saxifraga aurea
  • 1554/1557: Romptpierre dorée, Saxifraga aurea, Saxifrage dorée, Steenbreeck (gulden), Steinbrech (golden)

Gulden Steenbreeck wast ontrent onderhalf palme hooch/ ende heeft bladeren den Witten steenbreeck seer ghelijck. Op die soppen van den stelen wassen twee oft drije bladerkens vast by een/ tusschen den welcken uutcomen cleyne goutvervwighe bloemkens/ ende daer naer cleyn ronde bollekens die vol van cleyn root saet sijn/ ende huer selven ontpluycken alst saet rijp es. Die wortel es teer lancx der aerden cruypende ende veel steelkens uutworpende.

Plaetse

Dit cruyt wast tot sommighe plaetsen van Vlaenderen in vochtighe waterachtighe plaetsen/ ende wordt van den cruytliefhebbers oock in die hoven gheplant om sijne schoone goutgeele bloemkens.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Meerte ende in Aprill ende corts daer naer zoo leveret sijn saet.

Naem

Dit cruyt hebben wy ghenaempt in Latijn Saxifraga aurea. In Hoochduytsch Gulden steinbrech. In Neerduytsch Gulden steenbreeck om dattet den Witten steenbreeck van bladeren ghelijck es ende goutgeele bloemkens draecht.

Natuere ende cracht

A   Dit cruyt es cout van natueren als sijnen smaeck merckelick uutwijst/ maer wat cracht dattet heeft tot eenighe sonderlinghe sieckten te ghenesene es ons noch ter tijt onbekent/ aenghesien dat zy noch niet van yemanden ondersocht en es gheweest.

 

^Naar het begin van deze pagina