Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 100, bladzijde 341-342  Zie volgende pagina »

Van Sarcocolla.   Cap. c.

1  
 

Astragalus fasciculifolius

Astragalus fasciculifolius

Sarcocolla: sap van een gewas in Perside

  • 1644 Vlaams: (hars) Sarcocolla
  • 1616 Latijn: (hars) Sarcocolla
  • 1554/1557: Sarcocolla, Sarcocolle

Sarcocolla es een gumme van een dornachtich ghewas in Perside wassende/ ende diebeste Sarcocolla es die geelachtich van vervwen/ bitterachtich van smaecke/ ende die den cleynen stucxkens van wieroock ghelijck es.

Naem

In Griecx Latijn ende in die Apoteke wordt dese gumme met eenen naem Sarcocolla ghenaempt.

Natuere

Sarcocolla es werm tot in den tweeden graedt/ ende drooghe tot volnaer in den selven/ sonder scerpheyt als Galenus seyt verdrooghende.

Cracht ende werckinghe

A   Sarcocolla als Mesue scrijft treckt af die grove taye fluymen ende humueren die in die uutwendighe leden ende ioncturen ghevloeyet sijn/ het suyvert die herssenen/ senuwen/ borste ende longhene/ ende es seer goet tseghen den langduerenden hoest/ corticheyt van adem/ den ghenen die met vele coude fluymen verladen sijn ontrent een vierendeel loots oft wat meer inghenomen.

 

 

[342]   B   Sarcocolla es oock een seer heylsame gumme/ wonden en ulceratien sluytende/ oude quade onsuyvere sweeringhen suyverende ende nieuw vleesch daer in makende/ sonderlinghe als zy ghepoeder daer in ghestroyt/ oft met huenich vermenght daer op ghestreken wordt.

C   Tot den loopende ooghen/ duysterheyt/ ghequetstheyt ende dijerghelijcke ghebrecken der selver es dese gumme oock seer dienstelijck/ sonderlinghe als zy in eselinnen melck vier oft vijf daghen gheweyckt ende ghevoet es als Mesue scrijft.

^Naar het begin van deze pagina