Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 , Tot den Leser, bladzijde 334  Zie volgende pagina »

Tot den Leser 

[inleiding tot het slot van het Tweede deel, over Gummen] 

 

Aenghesien beminde Leser dat wy in die voorgaende capittelen van sommighen cruyden ghescreven hebben/ daer seer kostelijcke sapen oft gummen uut vloeyen/ die ergaert ghedroocht ende bewaert worden/ ende in der medecynen ende Chirurgie sonderlinghe ende groot ghebruyck hebben/ als tsap van Panax dat Opopanax gheheeten wordt/ ende tsap van Laserpitum/ dat Laser ghenaemt es/ die van veerde landen daer sy uut den selven cruyden vloeyen/ hier te lande ende in Kerstenrijck ghebrocht worden/ van wyens sonderlinghe crachten ende duechden wy niet ghescreven en hebben. Zoo hebben wy in deynde dees deels tot een besluytinghe ende volmakinghe des sels/ willen scrijven van der selver gummen natueren ende crachten. Ende niet alleen van den gummen vloeyende uut den cruyden boven gheruert/ maer oock van alle gummen ende sapen uut cruyden vloeyende oft daer af ghemaeckt/ diemen ghemeynlick in der Apoteken vindt ende in der medecynen ghebruyckt/ al eest dat die cruyden (om dat zy in Kerstenrijck onbekent som sijn) van ons niet ghestelt oft bescreven en sijn/ achterlatende alle sapen ende gummen uut houten ende boomen vloeyende/ als herfst/ peck/ terberthijn ende dyerghelijck daer af/ wy naer die historie van den houten ende boomen scrijven willen. Ende in die bescrijvinghe van desen gummen ofte sapen selen wy volghen die leeringhe van den ouders als Dioscorides/ Galeni/ Plinii etc verclaerende hueren naemen die zy by die selve ouders in Griecx ende in Latijn hebben/ ende daer mede dat zy nu ter tijt in die Apoteken bekent sijn/ ghelijck wy in die historie ende bescrijvinghe der cruyden tot noch toe ghedaen hebben.

^Naar het begin van deze pagina