Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 22, bladzijde 382-383   Zie volgende pagina »

Van Polemonia.   Cap. xxii.

1  

Silene vulgaris - Blaassilene

Tfatsoen

Silene vulgaris - Blaassilene

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Polemonium, Polemonia, Chiliodynamis (Herba Tunica), Behen album (Been album, Duysent cracht)
  • 1644 Vlaams: Beën (Wit)
  • 1616 Latijn: Beën album sive Polemonium
  • 1554/1557: Beën album, Behen, Cent vertus, Chiliodynamis, Herba tunica, Polemonia, Polemonium

[382]   Dit cruyt heeft knoopachtighe teere steelkens/ daer aen wassen altijt twee uut een ledt langachtighe bladeren/ die langher sijn dan die bladeren van Sint Jans cruyt Hypericon ghenaempt/ op dopperste van den stelen wassen die witte bloemkens neerwaerts hanghende veel by een in troskens wassende/ ende elck bloemken coemt uut een ront vellachtich huysken gheslopen/ daer inne datmen bruyn saet vint naer dat die bloeme vergaen es. Die wortel es wit/ slecht/ effen ende lanck.

Plaetse

Dit cruyt wast op die gheberchten ende rouwe steenachtighe plaetsen ende wordt vele hier te landen in der cruytliefhebbers hoven ghevonden.

Tijt

Het bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Polemonion/ ende Philaeteria. In Latijn Polemonium oft Polemonia. In Cappadocien als Dioscorides scrijft Chiliodynamis/ dat es Duysent cracht. In die Apoteke zoo Bernardus de Gordonio seyt Herba tunica. Van den cruytliefhebbers nu ter tijt Behen oft Been album. Maer oft dit een gheslacht van Behen es daer Serapio int ccxxiii.capittel af scrijft oft niet en es niet claer/ naer onsen duncken zoo en hevet met Behen van Serapio gheen ghelijckenisse.

Natuere

Polemonium es drooghe van natueren tot in den tweeden graedt/ ende subtijl van substantien.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortel van Polemonia met wijn ghedroncken es goet tseghen dat root melizoen

 

 

[383]   ende tseghen alle beet ende steeck van den fenijnnighen ghedierten.

B   Die selve wortel met water ghedroncken doet water maken/ ende es goet tseghen die droppelpisse ende pijne ende weedom ontrent der hopen.

C   Ende als dese wortel met azijn inghenomen wordt zoo gheneest zy die herdicheyt en de verstoptheyt van der milten/ ende es goet den miltzuchtighen ghebruyckt.

D   Die wortel van Polemonium in den mont ghenomen ende gheknout versuet den tantsweer.

E   Dese wortel ghestooten gheneest die steeck van scorpioenen/ daer op gheleyt. Ende es zoo crachtich tseghen die scorpioenen/ dat die dese wortel in sijn hant draeght van den scorpioenen niet ghequetst oft behindert en kan worden.

^Naar het begin van deze pagina