Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 23, bladzijde 383-384   Zie volgende pagina »

Van wilden Galigaen.   Cap. xxiii.

1  

Cyperus longus - Rood cypergras

 

Tfatsoen

Cyperus longus - Rood cypergras

Cyperus, Cypirus, Cyperis, Aspalathum, Erysisceptrum, Iuncus quadratus, Iuncus angulosus, Iuncus triangularis (Cyperus) wilden Galigaen

  • 1644 Vlaams: Cyperus (Langhen)
  • 1616 Latijn: Cyperus longus

Wilde Galigaen heeft langhe smalle herde bladeren. Die steel es ghehoeckt ende drijecantich ontrent eenen voet oft meer hooch wassende/ op dopperste van den stelen wassen dobbele bladerachtighe aren daer tsaet in wast. Die wortelen sijn lanck duer malcanderen verweert/ bruyn vet welrieckende met aenhanghende vele faselinghen.

Plaetse

Wilden Galigaen als Dioscorides scrijft wast in neere vochtighe geboude plaetsen. Hier te lande wordt hy niet ghevonden dan in der cruytliefhebbers hoven.

Tijt

[384]   Dit cruyt brenght sijn blaederachtighe aren in Braeckmaent ende in Hoymaent met den sade voort.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx Cyperos. In Latijn Cyperus, Cypirus en Cyperis/ van sommighen Asphalathum en Erysisisceptrum. In die Apoteke Cyperus/ van Cornelius Celsus Iuncus quadratus/ van Plinius Iuncus angulosus ende Triangularis. In Duytsch wilden Galigaen. In Franchois Souchet.

Natuere

Die wortelen van wilde Galigaen sijn werm ende drooge tot in de derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortelen van wilden Galigaen ghesoden ende ghedroncken lossen die urine ende doen water maken/ verwecken die natuerlijcke cranckheyt der vrouwen/ doen den steen rijsen/ ende sijn seer goet den watersuchtighen ghebruyckt.

B   Die selve wortelen in der selver manieren inghenomen sijn goet tseghen die steeck ende fenijn van den scorpioenen/ ende tseghen die hoest.

C   Die wortel van wilden Galigaen gheneest oock die vercoutheyt/ verstoptheyt ende dat opstyghen van der moeder/ al werm op den buyck gheleyt.

D   Dese wortel ghepoedert gheneest ende doet sluyten die verouderde vochtighe sweeringhen van den mont en van di