Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 26, bladzijde 386   Zie volgende pagina »

Van Calmus.   Cap. xxvi.

Acorus calamus - Kalmoes - Galigaen, groote

zie

en

Acorum, Aphrodisia, Venerea, Radix nautica, Galanga sylvestris (Galanga maior, Galanga mezana), groote Galigaen (vergelijk hoofdstuk 26 van dit deel)

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Acorus, Lisch met welrieckende bladen
  • 1616 Latijn: Acorus
  • 1554/1557: Acoros, Acorum, Acorus, Acorus (oprechten), Acorus vray, Arundo, Arundo odorata, Calamus, Calamus aromaticus, Calamus odoratus, Calamus vray, Calmus, Canne, Galanga crassa, Galanga maior, Harundo, Riet, Rohr, Roseau, Roseau odoriferant

Kijk eens

op Wolverlei

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

 

Calamus es een wortel ende van een geslachte van riet in Indien wassende die lanck gheknoopt ende wit es met vele ledekens ondersceyden/ taeye ende heet alsmense knout.

Naem

Dese wortel heet in Griecx Calamos aromaticus. In Latijn Calamus odoratus. In die Apoteke naer den Griecxsen naem Calamus aromaticus. In Duytsch Calmus.

Natuere

Calamus es werm ende drooghe tot in den tweeden graedt/ nochtans meer drooghe dan heet als Galenus scrijft.

Cracht ende werckinghe

A   Calamus ghedroncken doet water maken ende met saet van Eppe ghesoden es goet tseghen die droppelpisse/ ghebreken ende pijne der lendenen ende der blasen/ ende tseghen dat waterladen/ ende dient seer wel den ghenen die van binnen ghequetst sijn.

B   Die selve wortel es allen den inwendighe leden der maghen/ lever/ milte ende der moedere seer goet in alle manieren ghebruyckt ende inghenomen.

C   Calmus verweckt oock die natuerlijcke cranckheyt der vrouwen van binnen inghenomen/ van onder met een pessus ghesedt/ oft als die buyck daer mede ghestooft wordt.

D   Tot den ouden hoest ende die borste te ruymen ende die taeye fluymen doen te rijpen dient oock seer wel dese wortel met huenich/ syrope/ oft suycker vermenght ende dicwils in den mont ghenomen.

 

^Naar het begin van deze pagina