Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 30, bladzijde 389-390   Zie volgende pagina »

Van wildt wit Niescruyt.   Cap. xxx.

1  

Epipactis helleborine subsp. helleborine - Brede wespenorchis

Tfatsoen

Epipactis helleborine subsp. helleborine - Brede wespenorchis

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Niescruydt (Wildt Wit)
  • 1616 Latijn: Helleborine
  • 1554/1557: Ellebore blanc sauvage, Epipactis, Helleborine, Niescruyt (wildt wit)

Dit cruyt es den voorghescreven witten Niescruyde ghelijck maer in alder manieren veel minder/ het heeft eenen rechten steel ende daer aen gheribde bladerkens den bladeren van Wechbree oft van wit Niescruyt ghelijckende maer mindere. Die bloemen hanghen aen den steel ende sijn wit in dmiddel hol met geele stipkens ende lijfvervwighe streepkens vrempt van fatsoene ende als die vergaen zoo comet tsaet in dicke hauwkens voort dat seer cleyn ende ghelijck sandeken es. Die wortelen sijn herwaerts ende derwaerts ghespreyt/ sapachtich ende dick van sceellen bitter van smaecke.

 

Plaetse

[390]   Dit cruyt wast in Brabant op sommighe neere vochtighe beempden/ ende in sommighe donckere lomberachtighe plaetsen.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt in Griecx gheheeten Helleborine/ om dattet den witten Helleborus van fatsoene ghelijck es. In Latijn Epipactis. In Duytsch wildt wit Niescruyt. Eenighe meynen dat Helleborine een cruyt es alleen van crachten ende niet van fatsoene den Helleborus ghelijckende/ ende die selve en souden dit cruyt voor gheen Helleborine willen houden/ maer haer meyninghe wordt daer aen valsch ghevonden dat noch Galenus noch Dioscorides der Helleborine eenighe cracht van Helleborus toe scrijven.

Natuere

Dit cruyt es werm ende drooch van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Helleborine ghesoden ende ghedroncken opent die verstopte lever ende es seer goet den leversuchtighen ende die eenich fenijn inghenomen hebben oft van fenijnnighen ghedierten ghebeten sijn.