Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 41, bladzijde 410-411   Zie volgende pagina »

Van Laureola.   Cap. xli.

1  

Daphne laureola - Zwart peperboompje

Tfatsoen

Daphne laureola - Zwart peperboompje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Daphnoides (Laureola), Laureole

  • 1644 Vlaams: Laurier (Kleyne)
  • 1616 Latijn: Laureola
  • 1554/1557: Daphnoides, Laureola, Laureole, Zeilandt

Overzicht Daphne laureola op deze site

Alle foto's van Daphne laureola op internet

Daphne laureola bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Daphne laureola in Plantago PlantIndex

 

[411]   Laureola wast onderhalven voet oft meer hooch ende heeft vele tacken ende sijde scueten/ die niet lichtelijcken en breken als zy ghecrompt oft ghebogen worden ende met een dicke ende taeye scorsse bedeckt sijn/ aen die welcke meest boven aen dopperste wassen vele by een een dickachtighe doncker gruene bladeren van fatsoene den Laurus bladeren ghelijck maer niet zoo groot die gheknout/ die mont/ tonghe ende keele seer ontsteken. Die bloemen wassen op corte steelkens vast onder by naer tusschen die bladeren vele by een rontsomme den steel wit gruenachtich van coluere. Die vruchten sijn ierst gruen ende als zy rijp sijn swert ghelijck eenen bakeleere maer mindere. Die wortel es houtachtich ende lanck.

Plaetse

Laureole wast op rouwe boschachtighe plaetsen/ ende wordt ontrent den Maescant in tlandt van Luyck ende by Namen ghevonden.

Tijt

Laureole bloeyet seer vroech in Sporckelle/ ende in Meye zoo wordt huer saet rijp.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx Daphnoides. In die Apoteken hier te lande Laureola. In Duytsch ende in Franchois Laureole.

Natuere

Dit cruyt es heet ende drooghe tot in den derden graedt volcomelijck makende schier den vierden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren van Laureola inghenomen maken camerganck ende iaghen daer duer af die taeye fluymen ende die waterachtighe vochticheden ende sijn goet den watersuchtighen ghebruyckt. Tselve doen oock vierthien oft vijfthien corenkens tseffens inghenomen.

B   Die bladeren van Laureola gheknout ende in die mont ghehouden trecken vele waeterachtighe vochticheyt uut den hoofde. Ende in die nuese ghesteken zoo doen zy niesen.

Hindernisse

Laureola beruert die maghe seer ende onsteeckt verhit ende quest die inwendighe leden.

Beeteringh

Die bladeren van Laureola wordden ghebeetert ende bequaem ghemaeckt ghelijck die bladeren van Mezereon.

 

^Naar het begin van deze pagina