Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«   Cruijdeboeck deel 3 capitel 50, bladzijde 426-427   Zie volgende pagina »

Van Lynen.   Cap. l.

1  

Viburnum lantana - Wollige sneeuwbal

Tfatsoen

Viburnum lantana - Wollige sneeuwbal

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Viburnum, Lynen (Lenen)
  • 1644 Vlaams: Lantana, Viorne
  • 1616 Latijn: Lantana [781]
  • 1554/1557: Cissanthemon, Cissophilon, Cyclaminus altera, Lenen, Lynen, Viburnum, Viorge, Viorne, Vitalba, Waldreben

[426]   Dit ghewas datmen Lynen heet heeft langhe dunne gheknoopte seer taeye rancken die huer selven om die boomen ende haghen winden ghelijck die Bryonien/ daer aen wassen bladeren den Veyl bladeren aensienlijck/ vier oft vijf aen een steelken schier den bladeren van Roomschen boonkens ghelijck maer mindere. Die bloemen sijn snewit welrieckende/ veel by een wassende den bloemen van Lindeboom niet seer onghelijck ende als die vergaen zoo comen daer bruyn cleyne sadekens voort veel op een hoofdeken wassende/ ende elck een lanck gheveerdt pluymachtich crom steertken draghende die alt samen by een/ eenen grauwen grijsen verweerden baert ghelijcken. Die wortel heeft vele faselinghen/ ende en es niet groot.

Plaetse

Dese Lynen wassen in die bosschen ende aen die haghen die op die canten van den corenvelden wassen.

Tijt

Lynen bloeyen in Hoymaent/ ende in Ooghstmaent wordt huer pluymachtich saet rijp.

Naem

Dit ghewas als die hoochgheleerde Ruellius scrijft wordt gheheeten in Latijn van Vergilius Viburnum/ ende daer naer noch hedendaechs in Franchois Viorne. In Duytsch Lynen ende van sommighen Lenen/ ende in Hoochduytsch Waltreben.  

 

 

Natuere

[427]   Dit cruyt es werm ende drooghe tot in den derden graedt als sijnen seer heeten brandende smaeck bewijst.

Cracht ende werckinghe

Tot wat sieckten dat dit ghewas goet es/ en es van niemant ghescreven noch oock ondervonden dat ick weet.

</