Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 64, bladzijde 443-444   Zie volgende pagina »

Van Gracht varen.   Cap. lxiiii.

1  

Blechnum spicant - Dubbelloof

Tfatsoen

Blechnum spicant - Dubbelloof

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Lonchitis aspera, Longina, Calabrina, Asplenium magnum, Asplenium sylvestre, Grachtvaren (groot Miltcruyt, Spicant)
  • 1644 Vlaams: Varen (Gracht-)
  • 1616 Latijn: Lonchitis aspera
  • 1554/1557: Asplenium magnum, Asplenium sylvestre, Calabrina, Grachtvaren, Lonchitis aspera, Longina, Miltzkraut (grosz), Spicant

Gracht varen es den anderen varenen ghelijck/ het en draecht oock noch stelen noch bloemen noch saet. Sijn bladeren sijn lanck ontrent een spanne oft voet hooch den bladeren van Boomvaren niet seer onghelijck maer smaelder ende in meer deelen/

 

[444]    ghesneden ende verdeylt. Die wortel es bruyn dick den wortelen van de Eycken varenen ghelijck.

Plaetse

Grachtvaren wast aen die canten van den grachten aen die bosschen ende neere vochtighe plaetsen in dorre aerde.

Tijt

Gracht varen blijft tswinters duerende/ ende brenght in Aprill nieuwe bladeren.

Naem

Dit gheslacht van varen wordt gheheeten in Griecx Lonchitis tracheia. In Latijn Lonchitis aspera van sommighen Longina en Calabrina/ ende nu ter tijt oock Asplenium magnum ende Asplenium sylvestre. In Hoochduytsch Spicant ende Grosz miltzkraut/ dat es/ Groot miltcruyt/ ende hier te lande Gracht varen.

Natuere

Gracht varen es werm in den iersten ende drooch tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Gracht varen es seer goet tot die verherde verstopte ende gheswollen milten met azijn ghedroncken/ oft met azijn vermenght ende van buyten op die plaetse van der milten gheleyt.

B   Dit cruyt es oock seer goet op die wonden gheleyt/ want het behuet die selve van alle verhittinghe ende apostumatien.

 

^Naar het begin van deze pagina