Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 68, bladzijde 448   Zie volgende pagina »

Van Steenlever cruyt.   Cap. lxviii.

1  

Marchantia polymorpha - Steenlevermos

Tfatsoen

Marchantia polymorpha - Steenlevermos

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Lichen (Hepatica), steen Levercruyt (Levercruyt)
  • 1644 Vlaams: Levercruydt (Steen-)
  • 1616 Latijn: Lichen
  • 1554/1557: Brunnenleberkraut, Hepatica, Hepatique, Levercruyt, Lichen, Steenlevercruyt, Steinleberkraut

[448]   Steenlever cruyt vliddert ende leyt op der aerden uutghespreyt met sijnen bladeren die als scubben oft vischscellen over malcanderen ligghen ende op die opperste sijde gruen sijn/ ende op die andere ter aerden waerts bruynachtich. Tusschen den bladerkens wassen corte steelkens daer op wast dat ghelijck een cleyn sterreken ghefatsoeneert es. Die wortelen sijn seer cleyne dunne draykens onder die bladerkens wassende/ daer mede dattet hem aen die aerde ende aen die steen rootsen ende steenachtighe plaetsen vast maeckt.

Plaetse

Dit cruyt [alzoo veerde alst een cruyt es] wast in vochtighe coude hoven/ ende op steenachtighe/ lomberachtighe plaetsen daer die sonne selden ende niet veel en schijnt.

Tijt

In Braeckmaent ende Hoymaent comen die steelkens met den sterrekens voort.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Lichen. In die Apoteke Hepatica. In Hoochduytsch Brunnenleberkraut oder Steinleberkraut. In Neerduytsch Steenlever cruyt ende oock Levercruyt. In Franchois Hepatique.

Natuere

Steenlever cruyt es cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Steenlever cruyt ghesoden ende ghedroncken vercoelt die heete ende opent die verstopte lever/ ende es goet tseghen die derdedaechse cortsen ende alle verhittinghen van den bloede.

B   Tselve cruyt als Dioscorides ende Plinius scrijven gruen ghestooten ende op die wonden gheleyt stelpt dat overvloedich bloeyen ende bewaert ende bescermt die wonden van alle verhittinghen ende apostumatien.

C   Steenlever cruyt gheneest oock alle quade heete ruydicheyt ende dat wilt vier alst daer op ghestreken wordt/ ende doet die litteekenen vergaen.

D   Steenlever cruyt in wijn ghesoden ende in den mont ghehouwen stelpt die catarren des hoofts die in den hals oft in die keele vallen.

 

^Naar het begin van deze pagina