Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 76, bladzijde 462-463   Zie volgende pagina »

Van Oleanderboom.   Cap. lxxvi.

1  

Nerium oleander - Oleander

Tfatsoen

Nerium oleander - Oleander

Foto Luc Regniers
Nerion, Rhododaphne, Rhododendron, Neris, Laurus rosea, Rosea arbor (Oleander), Rooseboom
  • 1644 Vlaams: Oleander(boom)
  • 1616 Latijn: Rhododendrum [851]
  • 1554/1557: Arbre rosier, Laurus rosea, Neris, Nerium, Oleander, Oleanderboom, Rosage, Rosagine, Rosea arbor

 

[463]   Oleander es een boomachtich ghewas dat groote langhe dicke bladeren heeft die langher/ meerder/ dicker ende rouwer sijn dan die bladeren van Amandelboom. Die bloemen sijn schoon root in vijf bladerkens ghesneden eenen cleynen roosken niet seer onghelijck. Die vrucht es vinghers lanck ende es van binnen met rouw ghehayrt saet ghevult ghelijck die hauwkens van Swaluwe wortel.

Plaetse

Oleander wast in sommighe landen by die rivieren en aen die canten van der zee ende op schoone lustighe plaetsen als Dioscorides scrijft/ hier wordt hy in der cruytliefhebbers hoven ghevonden.

Tijt

Oleander bloeyet hier te lande in Braeckmaent.

Naem

Dit ghewas wordt gheheeten in Griecx Nerion Rhododaphne ende Rhododendron/ van Nicander oock Neris. In Latijn Laurus rosea ende Rosea arbor/ dat es/ Rooseboom. In die Apoteke ende onder die cruytliefhebbers Oleader.

Natuere

Oleander es oock seer heet ende drooch van natueren.

Hindernisse

Oleander es den menschen seer schadelijck ende sonderlinghe den scapen/ gheyten/ ossen/ honden/ esels/ muylen/ peerden ende alle viervoetighe ghedierten seer doodelijck/ want alle die water drincken daer Oleander in gheweyckt es sterven daer af terstont/ als Diosc