Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 82, bladzijde 471-472   Zie volgende pagina »

Van Gulden appelen.   Cap. lxxxii.

1  

Solanum lycopersicum - Tomaat

 

Tgheslacht

Dese vremde appelen sijn oock tweederleye/ die eene sijn root/ die andere bleeck geel anders van stelen/ bladeren ende wasse in alle manieren malcanderen ghelijckende.

Tfatsoen

Solanum lycopersicum - Tomaat

Poma amoris, Pomum amoris, Pomum aureum, gulden Appelen

  • 1644 Vlaams: Appel (Gulden-)
  • 1616 Latijn: Aurea mala
  • 1554/1557: Golt opffel, Gulden appelen, Poma amoris, Pomme d'amour, Pomme dorée, Pomum amoris, Pomum aureum

Dese Appelen hebben ronde aschverwighe hayrachtighe stelen ontrent drije oft vier voeten hooch/ met aenwassende sijde tacken ende groote breede langhe bladeren over beyde

[472]   sijden uutghespreyt ende diep ghekerft den bladeren van Agrimonien volnaer ghelijck/ maer veel meerder ende witter. Die bloemen sijn geelachtich en wassen op corte steelkens vijf oft ses by een/ ende als die vergaen zoo wassen daer naer groote ronde platachtighe gheribde appelen/ van verwen som schoon root/ som witachtich/ daer in dat saet leyt. Dit heel cruyt met stelen ende bladeren es van eenen stercken stinckenden seer selsamen stanck/ ende moet alle iaren van saet ghewonnen worden ghelijck die Concommeren.

Plaetse

Dit cruyt es een vremt ghewas/ ende en wordt hier te lande niet ghevonden/ dan in sommighe cruytliefhebbers hoven/ daer tghesayet wordt.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Hoymaent ende Oostmaent/ Ende in Oostmaent ende Herfstmaent worden die appelen rijp.

Naem

Dit vremt gheslacht wordt nu ter tijt gheheeten in Latijn Poma amoris, Pomum amoris/ ende van sommighen Pomum aureum. In Hoochduytsch Golt opffel. In Neerduytsch Gulden appelen. In Franchois Pomes d’amours.

Natuere ende werckinghe