Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 83, bladzijde 472-473   Zie volgende pagina »

Van Doren appel.   Cap. lxxxiii.

1  

Datura stramonium - Doornappel

Tfatsoen

Datura stramonium - Doornappel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Stramonia, Pomum spinosum, Melospinus, Paracoculi, Doren appel
  • 1644 Vlaams: Appel (Doren-)
  • 1616 Latijn: Stramonia
  • 1554/1557: Corona regia, Doren appel, Melospinus, Paracoculi, Pomme de Perou, Pomme espineuse, Pomum spinosum, Rauch opffel, Stech opffel, Stechend opffel, Stramonia
b

 

[473]   Doren appel heeft ronde stelen die ontrent twee voeten hooch wassen/ daer aen aschverwighe gruene bladeren voortcomen/ den bladeren van Nascaye schier ghelijck maer grooter/ sonderlinghe die beneden by de wortele groeyen. Die bloemen sijn wit/ ront ende hol ghelijck een clocxken van ruecke liefelijck ghelijck die witte Lelien rieckende/ ende als die vergaen sijn/ zoo volghen die vruchten/ die ghelijck een appel ront sijn/ van verwen gruen/ rontsomme met stekende dorenen beset/ daer naer dat sy Doren appelen ghnaempt worden/ van binnen vol saets ghelijck die Verangenes. Die wortel es faselachtich ende duer een ghevlochten ende verwert.

Plaetse

Doren appel es oock een vremt ghewas ende en wordt niet ghevonden/ dan in der cruytliefhebbers hoven ende dat seer selden.

Tijt

Dese Appelen bloeyen in Meye ende in Braeckmaent.

Naem

Dit vremt ghewas wordt gheheeten in Italien Stramonia ende Pomum spinosum. Te Venegien Melospinus ende Paracoculi. In Hoochduytsch Stech opffel/ Rauch opffel/ und Stechend opffel. In Neerduytsch Doren appel. In Franchois Pommes de Perou.

Natuere

Natuere cracht ende werckinghe van desen appelen es noch ter tijt ons onbekent.

 

^Naar het begin van deze pagina