Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 3, bladzijde 497-498  Zie volgende pagina »

Van Amelcoren.   Cap. iii.

1  

Triticum dicoccum - Emmer

Tfatsoen

Triticum dicoccum - Emmer

Olyra, Arinca, Homiopyros, Amelcoren

  • 1644 Vlaams: Amelkoren
  • 1616 Latijn: Amyleum frumentum [494]
  • 1554/1557: Amelcoren, Ammelkorn, Arinca, Olyra

[497]   Amelcoren es een gheslachte als Dioscorides seyt van Spelte ende dit es oock van halmen/ knoopen ende wassse der Terwe ghelijck/ maer die aren en sijn niet bloot ghelijck die aren van Terwe/ maer sijn rouw ende hebben veel stekende vlimmen ghelijck die aren van Gerste. Dat graen oft coren leyt oock in vellekens besloten ghelijck die Spelte/ ende alst van sijn vellekens ghelijck die Spelte ghesuyvert es dan eest oock eenen terwen coren seer ghelijck.

Plaetse

Dit coren wast tot veel plaetsen van Duytschlant.

Tijt

Dit coren wordt oock voor den winter ghesaeyt ende in Hoymaent ghemaeyet.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Olyra. In Latijn van Plinius lib.xviii.cap.x Arinca/ van Theophrastus Homiopyros. In Hoochduytsch Ammelkorn/ dat es Amelcoren in onse tale.

Ende dit coren en wordt in Latijn niet Siligo ghenaemt als sommighen meynen die voor dat Griecx woordt Olyra in Latijn Siligo qualick overghesedt hebben/ als breeder in onse Historia frugum verclaert es.

Natuere ende cracht

A   Dit coren ghelijck het een gheslacht van Spelte es/ zoo eest hem oock van natueren

 

 

[498]   ende crachten seer ghelijck/ tusschen die Terwe ende Gerste in dmiddel wesende/ tot alle saecken dienstelick daer Spelte toe goet es.

B   Tbroot dat van desen coren ghebacken wordt es den terwen broode oock wat ghelijck als Galenus primo de alimentis libro scrijft.

^Naar het begin van deze pagina