Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 14, bladzijde 511-512  Zie volgende pagina »

Van Dravick.   Cap. xiiii.

1  

Lolium temulentum - Dolik

 

Tfatsoen

Lolium temulentum - Dolik

Zie alle foto's van Botanypictures

Aera, Thyaros, Lolium, Zizania, Dravick

  • 1644 Vlaams: Dolick
  • 1616 Latijn: Lolium [538]
  • 1554/1557: Gasse, Lolium, Yvraye, Zizania

Overzicht Lolium temulentum op deze site

Alle foto's van Lolium temulentum op internet

Lolium temulentum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lolium temulentum in Plantago PlantIndex

Dravick es van halmen ende bladeren den anderen corenen ende sonderlinghe den Rogghe niet seer onghelijck/ want sijn halmen sijn dunder dan die halmen van Terwe oft Gerste. Op dopperste van den halmen wassen uutghespreyde aren/ den aren van Haver volnaer ghelijck voortbringhende dunne grauwe sadekens in vellekens besloten/ veel by een op deynde van den dunnen steelkens van der are hanghende/ dat veel minder ende dunder es ende dicker by een gheset dan dat Haveren coren.

Plaetse

[512]   Dravick wast op goede vette velden tusschen die Terwe/ ende somtijts oock tusschen die Gerste.

Naem

Dit oncruyt wordt gheheeten in Griecx Aera ende Thyaros. In Latijn Lolium nu ter tijt Zizania. In Hoochduytsch Dort. In onse tale Dravick. In Franchois Yvroye.

Natuere

Dravick es werm tot by naer in den derden graedt/ ende drooghe tot in den tweeden.

Cracht ende werckinghe

A   Meel van Dravick ghemalen met sout ende die wortelen van Raphanus ghemenght bedwinght die voorts etende sweeringhen ende alle vervuylde quade ulceratien.

B   Tselve meel met solfer ende azijn gheneest dat wildt vier ende quade ruydicheyt als sy daer mede bestreken worden.

C   Dravick meel met duyven mest ende olie van Lijnsaet in wijn gesoden ende ghelijck een pappe op die clieren ende croppen gheleyt/ doet die selve sceyden ende vergaen.

D   Dravick meel treckt oock alle splinters ende dorenen uut/ ende doet die gheswillen ende apostumatien rijpen ende uutbreken.

E   Dravick meel met huenich water/ oft als Plinius seyt met syrope van edick/ versuet die pijne van dat fledercijn/ ende van dat sciatica daer op ghestreken.

F   Tselve meel met gansen smout opt voorhooft ghestreken versuet die pijne ende die weedom des hooft.

G   Tes oock by experientie bevonden dat Dravick in bier ghedaen het hooft beruert ende dronckenscap maeckt.

 

^Naar het begin van deze pagina