Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 19, bladzijde 517-518  Zie volgende pagina »

Van platte Erwten.   Cap. xix.

1  

Lathyrus sativus - Zaailathyrus

2  

Lathyrus cicera - Kekerlathyrus

 

Tgheslacht

Platte Erwten sijn tweederleye/ Groote ende cleyne.

Lathyrus sativus - Zaailathyrus

Zie alle foto's van Botanypictures

Lathyros, Cicercula, Lathyrus cicercula, groote platte Erwten

  • 1644 Vlaams: Erwten (Groote Platte)
  • 1616 Latijn: Lathyrus sive Cicercula [522]
  • 1554/1557: Cicercula, Erwten (platte), Lathyrus

Overzicht Lathyrus sativus op deze site

Alle foto's van Lathyrus sativus op internet

Lathyrus sativus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lathyrus sativus in Plantago PlantIndex

Tfatsoen

[518]   1   Die platte Erwten hebben platachtighe cantighe stelen/ daeraen wassen langhe smalle bladerkens/ altijt twee by een/ schier ghelijck twee hasen oorkens staende/ daer aen cleyne clauwierkens voortcomen/ daer mede dat sy huer aen die stocken ende rijs daer zy gheplant worden vast maken. Die bloemen sijn wit den bloemen van den ronden Erwten ghelijckende/ ende daer naer volghen platte breede hauwen/ daer in witte breede vruchten voortcomen die plat ende ghekant sijn ende ongelijcke hoecken hebben/ van smaecke den Erwten volnaer ghelijck. Die wortel es teer ende faselachtich.

Lathyrus cicera - Kekerlathyrus

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Aracos, Cicera, cleyne platte Erwten

  • 1644 Vlaams: Erwten (Kleyne Platte)
  • 1616 Latijn: Aracus sive Cicera [523]
  • 1554/1557: Aracus, Cicera

Overzicht Lathyrus cicera op deze site

Alle foto's van Lathyrus cicera op internet

Lathyrus cicera bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lathyrus cicera in Plantago PlantIndex

2   Die cleyne platte Erwten sijn den voorghescreven van stelen/ bladeren ende hauwen ghelijck. Die bloemen sijn roodachtich. Die vruchten sijn oock plat/ cantich ende hebben onghelijcke hoecken ghelijck die groote/ maer sijn minder/ herder ende bruynder van verwen naer tswert treckende.

Plaetse

Dese Legumina worden hier te lande by sommighe neerstighe cruytliefhebbers ghevonden.

Tijt

In Braeckmaent bloeyen dese Legumina ende worden in Hoymaent ende Ooghstmaent rijp.

Naem

1   Dat ierste ende groot gheslacht wordt gheheeten in Griecx Lathyros. In Latijn van Columella ende Paladius Cicercula.

2   Dat tweede es ghenaempt in Griecx Aracos. In Latijn Cicera. In Duytsch oft Franchois en hebben zy gheen namen/ noch oock in die Apoteke/ want daer sijnse onbekent.

Natuere ende cracht

1   A   Dat ierste gheslacht es van natueren den Erwten ghelijck ende voedet oock redelijck dat lichaem als Galenus seyt.

2   B   Dat tweede es den iersten oock ghelijck als die selve Galenus scrijft/ anders dan dattet herder es/ ende daer om/ meer tijts behoeft alst ghesoden wordt.

 

^Naar het begin van deze pagina