Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 32, bladzijde 535-536  Zie volgende pagina »

Van Claveren.   Cap. xxxii.

 

Trifolium - Klaver

1  

Trifolium pratense - Rode klaver

Trifolium repens - Witte klaver

Tgheslacht

[535]   Der Claveren sijn veelderleye geslachten die hier meest al in diverse capittelen bescreven selen worden. Maer daer wy teghenwoordich af scrijven/ dat sijn onse ghemeyne Claveren die in die beempden groeyen. Ende dese sijn tweederhande/ een met roodachtighen bloemen ende een met witten bloemen/ ende anders en hebben sy gheen groot ondersceet.

Tfatsoen

Trifolium - Klaver

Triphyllon chortocopyon, Trifolium pratense, Claveren

 

Trifolium pratense - Rode klaver

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Trifolium pratense, ghemeyne Claveren

  • 1644 Vlaams: Claveren (Beemdt- oft Ghemeyne)
  • 1616 Latijn: Trifolium pratense [565]
  • 1554/1557: Claveren (ghemeyn), Fleyschblum, Klee (Wisen-), Treffle de prés, Trifolium pratense, Triolet

1   Claveren hebben ronde teere steelkens/ daer aen wassen rondachtighe bladerkens altijt drije op een steelken ende aen een. Die bloemen wassen aen dopperste van den stelen tsamen in een ghedronghen/ een corte dicke are tsamen schier ghelijckende van verwen licht root. Ende als die verwelckeren dan coemt daer ront saet voort dat in huyskens ghesloten leyt. Die wortel es lanck ende houtachtich.

     Noot: Dodoens noemt een tweede soort, "Claveren met den witte bloemen", zonder specifieke naam. Dit is wellicht een variëteit van Trifolium pratense, maar het zou ook kunnen zijn

Trifolium repens - Witte klaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

  • Trifolium pratense, ghemeyne Claveren

2   Die Claveren met den witten bloemen sijn den voorghescreven seer ghelijck alleen die stelen sijn wat rouwer ende hayrachtich/ ende die bladeren wat langher ende smaller in dmiddel van elck bladt/ somtijts een wit plecxken ghelijck een maenken ghefatsoeneert draghende. Ende die bloemen wit/ anders den bloemen van den anderen ghelijck/ ende ghelijck wassende.

Plaetse

Dese twee gheslachten van Claveren worden hier te lande al om in die beempden ghevonden/ sonderlinghe in die ghene die hooghachtich ligghen.

 

Tijt

[536]   Claveren bloeyen in Meye ende in Braeckmaent ende dicwils oock alle den zoomer duer.

Naem

Dese Claveren worden ghenaempt in Griecx Triphyllon chortocopyon. In Latijn Trifolium pratense. In Hoochduytsch Wisen klee und Fleyschblumen. Hier te lande Claveren ende ghemeyn Claveren. In Franchois Treffle.

Natuere

Claveren sijn cout ende drooghe van natueren/ als aen hueren smaeck goet te mercken es.

Cracht ende werckinghe

A   Die Claveren met hueren bloemen oft alleen in huenich water oft wijn ghesoden ende ghedroncken versueten ende ghenesen die heete ende scerpe stekende pijnen van den dermen. Tselve doet oock dat water daer zy in ghesoden sijn van onder met een clisterie gheset.

B   Claveren oock in water ghesoden ende eentijt van daghen ghedroncken stelpt die witte vloet van den vrouwen.

C   Die bloemen ofte bladeren van Claveren met olie gesoden doen die heete bloetsweeren ende andere dyerghelijcke gheswillen rijp worden ende uutbreken oft somtijts oock sincken ende vergaen daer op ghelijck een plaester gheleyt wordt.

 

^Naar het begin van deze pagina