Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 36, bladzijde 541-542  Zie volgende pagina »

Van Italiaensche Claveren.   Cap. xxxvi.

1  

Medicago sativa - Luzerne

2  

Medicago falcata - Sikkelklaver

Medicago polymorpha - Ruige rupsklaver

Tgheslacht

Italiaensche Claveren sijn tweederleye van gheslachte/ die wy hier te lande ghesien hebben. Dat ierste gheslacht heeft platte ghedrayede hauwkens/ ende dat ander langhe rouwe ende stekende ghedraeyde hauwkens/ ende anders sijn sy malcanderen seer ghelijck.

Tfatsoen

Medicago sativa - Luzerne

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Medica, (ierste gheslacht van) Italiaensche Claveren

  • 1644 Vlaams: Hoy (Bourgoens), Medica (Oprechte)
  • 1616 Latijn: Medica [576]
  • 1554/1557: Claveren (Italiaensche), Foin de Bourgongne, Medica

1   Dat ierste gheslacht van Italiaensche Claveren heeft veel ronde teere steelkens/ ende daer aen wassen bladeren den ghemeynen Claverbladen ghelijck. Die bloemkens sijn cleyn bleeck geel van verwen ende wassen ghemeynlick drije by een. Ende als die vergaen zoo comen daer platte hauwkens voort/ die huer in een draeyen gelijck slecken huyskens/ ende daer in leyt dat saet dat plat es. Die wortel es dun/ ende die vergaet hier te lande/ als sy eens saet ghelevert heeft.

Medicago falcata - Sikkelklaver

Zie alle foto's van Biopix   

Medica altera, (ander gheslacht van) Italiaensche Claveren

Overzicht op deze site

Foto's op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

2   Dat ander gheslacht van Italiaensche Claveren/ es den anderen van stelen ende bladeren seer ghelijck/ maer sijn hauwkens en sijn niet plat/ maer lanckworpich met scerpe puntkens beset/ daer in dat saet leyt den anderen ghelijck.

 

Noot: Een derde soort bij Clusius (1557), die Oxytriphyllon, Glaux, Anthyllis, Polygala werd genoemd. Dit is de

Medicago polymorpha - ruige rupsklaver

Zie alle foto's van CalPhotos

  • ???? 1644 Vlaams: Klaveren (Groote)
  • 1616 Latijn: [899]
  • 1554/1557: Anthyllis, Glaux, Medica, Oxytriphyllon, Polygala

Overzicht Medicago polymorpha op deze site

Alle foto's van Medicago polymorpha op internet

Medicago polymorpha bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Medicago polymorpha in Plantago PlantIndex

Plaetse

Dese Claveren wassen in Italien ende in Spaengien/ hier te lande en wassen sy niet van selfs/ maer worden van den cruytliefhebbers ghesaeyet.

Tijt

Dese Claveren bloeyen hier te lande in Hoymaent/ ende corts daer naer zoo comen huer ghedraeyde hauwkens voort.

 

Naem

[542]   Dit gheslacht van Claveren wordt ghenaemt in Griecx Medice. In Latijn Medica/ ende hier te lande onder die cruytliefhebbers Italiaensche Claveren. In die Apoteken eest onbekent.

Natuere

Italiaensche Claveren sijn cout van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Italiaensche Claveren sijn goet tot alle heete ghebreken ende apostumat