Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 39, bladzijde 544-545  Zie volgende pagina »

Van Coeckcoecks broot.   Cap. xxxix.

1  

Oxalis acetosella - Witte klaverzuring

 

Tfatsoen

Oxalis acetosella - Witte klaverzuring

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Oxys, Trifolium acetosum, Panis cuculi (Alleluya), Coeckcoecks broot (Coeckcoecksbroot)

  • 1644 Vlaams: Koeckoecksbroodt (Ghemeyn) met witte bloemen
  • 1616 Latijn: Trifolium acetosum (albo flore) [578]
  • 1554/1557: Alleluya, Buchampffer, Buchbrot, Buchklee, Coeckcoecksbroot, Gauchgauchklee, Gauchklee, Guckgauchklee, Oxys, Pain de cocu, Panis cuculi, Saurerklee, Trifolium acetosum

Coecoecksbroot es een neer cruyt gheen stelen hebbende. Sijn bladeren wassen van der wortelen op corte steelkens die als zy ierst uutcoemen tsamen ghevouden sijn/ ende daer naer zoo onsluyten sy huer ende worden schoon gruen/ ende den Claverbladeren schier ghelijck van fatsoene/ behalven alleen

[545]   dat elck blat in dmiddel eenen diepen kerf heeft. Tusschen die bladeren op corte steelkens oock van der wortele comen die bloemkes voort/ ghefatsoeneert schier ghelijck cleyne scellekens/ van verwen wit met purpure aderkens duertrocken. Ende als die afvallen/ zoo comen daer cleyne scerpe huyskens met geel saet ghevult. Die wortel es bruyn root ende lanck.

Plaetse

Dit cruyt wast hier te lande in sommighe donckere bosschen/ ontrent die wortelen van grooten boomen/ ende somtijts oock aen die canten van den grachten.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in den Aprill ende in tbeghinsel van den Meye.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Oxys. In die Apoteke Alleluya/ van sommighen Trifolium acetosum ende Panis cuculi. In Hoochduytsch Saurerklee/ Buchklee/ Buchampffes/ Buchbroot/ Gauchklee/ ende Guckgauchklee. Hier te lade Coecoecksbroot. In Franchois Pain a coquu.

Natuere

Dit cruyt es cout