Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 52, bladzijde 561-562  Zie volgende pagina »

Van witte wech Distel.   Cap. lii.

1  

Onopordum acanthium - Wegdistel

 

Tfatsoen

Onopordum acanthium - Wegdistel

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Acanthion, Acanthium, witte wech Distel (wilde witte Distel, groote witte Distel)

  • 1644 Vlaams: Distel (Eerste Witte Wegh-)
  • 1616 Latijn: Acanthium [720]
  • 1554/1557: Acanthium, Chardon argentin, Distel (groote witte), Distel (weisz Wege-), Distel (witte wech-), Distel (wilde)

[562]   Die witte wech Distel es onser vrouwen Distel niet onghelijck/ sij heeft groote breede bladeren die rontsomme die canten ghesneden sijn/ ende met scerpen stekende dorenen beset/ ende met een teer saecht wolleken overtrocken sijn. Die stelen sijn lanck ende dick vol stekende dorenen beset/ daer op wassen rouwe bollen/ van fatsoene met bloemen ende sade Onser vrouwen distel ghelijck. Die wortel es groot ende dick.

Plaetse

Dese Distel wast hier te lande aen die wegen/ canten van den velden/ ende op ongheboude sandachtighe plaetsen.

Tijt

Witte wech distel bloeyet van in Braeckmaent tot in deynde van Oostmaent/ oft noch spaeder.

Naem

Dese Distel wordt gheheeten in Griecx Acanthion. In Latijn Acanthium. In Hoochduytsch Weisz wege distel. In Neerduytsch Witte wech distel/ ende wilde oft groote Witte distel. In Franchois Chardon argentin ou Chardon sauvage

Natuere

Witte wech distel es werm van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren oft wortel van deser Distele sijn goet ghedroncken ende inghenomen den ghenen die van den cramp sieck sijn oft eenich ledt vercrompen oft ghespannen hebben/ als Dioscorides ende Galenus scrijven.

 

^Naar het begin van deze pagina