Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 53, bladzijde 562-563  Zie volgende pagina »

Van Beerenclauw.   Cap. liii.

Acanthus mollis - Zachte acanthus - Beerenclauw (tamme Acanthus)

Foto's Luc Regniers

Zie

  • 1644 Vlaams: Acanthus (Tammen oft Sachten), Berenklauw
  • 1616 Latijn: Acanthus sativus [719]
  • 1554/1557: Acantha, Acanthus, Acanthus sativus, Beerenclauw, Bernklauw, Branca ursina, Branche ursine cultivée, Craepula, Herpacantha, Marmoraria, Melamphyllon, Paederota, Topiaria

Kijk eens

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

 

Acanthus spinosus - Doornige berenklauw - Acanthus, wilde

 

Foto's Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Acanthus (Wilden oft Stekenden)
  • 1616 Latijn: Acanthus silvestris [719]
  • 1554/1557: Acanthus sauvage, Acanthus sylvestris, Acanthus (wilden

Zie

Kijk eens

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

 

Tgheslacht

Beerenclauw die in Griecx ghenaemt es Acanthos es tweederleye als Dioscorides scrijft Tam ende wildt.

Tfatsoen

[563]   1   Die tamme Acanthus heeft groote/ breede/ swertgruene vette/ effene bladeren/ die rontsomme diep ghesneden ende ghecloven sijn/ ghelijck die bladeren van wit Mostaertcruyt. Die steel es lanck/ vinghers dick/ met langhen stekenden bladerkens tot boven toe beset/ tusschen den welcken schoone witte bloemkens wassen/ ende daer naer breede hauwkens daer in geel saet leyt. Die wortelen sijn taeye ende lijmachtich/ root ende lanck.

2   Die wilde Acanthus es den Artichauts ghelijck/ rouw ende stekende/ minder dan den voorghescreven als Dioscorides scrijft/ ende dese Acanthus es noch ter tijt onbekent.

Plaetse

Die tamme Acanthus wast in die hoven/ ende in steenachtighe ende vochtige plaetsen als Dioscorides scrijft. Hier te lande en wordt hy niet ghevonden/ dan in der cruytliefhebbers hoven.

Tijt

Tamme Acanthus bloeyet hier te lande in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

1   Dat tam gheslacht wordt gheheeten in Griecx Acanthos ende Acantha. In Latijn Acanthus ende Acantha/ van sommighen Paederota, Herpacantha, Melamphyllon, Topiaria, Mamolaria, ende Craepula. In die Apoteken van Italien Branca ursina/ ende daer naer in Hoochduytsch Bernklaw. In Neerduytsch Beerenclauw. In Franchois Branche ursine. In die Apoteken hier te lande eest onbekent/ die daer voor nemen/ ende ghebruycken dat cruyt dat in naestvolghende capittel bescreven es.

2   Dat wildt gheslacht wordt van Dioscorides ghenaemt Acanthus sylvestris/ dat es wilden Acanthus.

Natuere

Die wortel van Acanthus es drooghe/ ende middelmatich verwermende.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortelen van Acanthus inghedroncken lossen die urine/ doen water maken/ ende stoppen den buycx loop/ ende sijn seer goet ghebruyckt den ghenen die in eenich ledt den cramp hebben/ die van binnen ghequetst oft gheborsten sijn. Ende den ghenen die gheneycht sijn tot uutdrooghen/ ende op die longhene ghebreck hebben.

B   Deser wortelen gruen ghestooten sijn goet gheleyt op die verbrantheyt/ ende op die leden die uut huer ledt ende ioncturen gheweest hebbe/ ende dijsghelijck oock op die handen ende voeten daer tfledercijn in es.

2
C  
Den wilden Acanthus es den tammen van crachten ghelijck als Dioscorides scrijft.

 

^Naar het begin van deze pagina