Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 54, bladzijde 564-565  Zie volgende pagina »

Van Duytschen Beerenclauw.   Cap. liiii.

1  

Heracleum sphondilium - Gewone berenklauw

Tfatsoen

Heracleum sphondilium - Gewone berenklauw

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Branca ursina, Pseudacanthus, Acanthus Germanica, Duytsche Beerenclauw

  • 1644 Vlaams: Beerenklauwe (Eerste oft Duytsche)
  • 1616 Latijn: Spondylium
  • 1554/1557: Acanthus Germanica, Beerenclauw, Beerenclauw (Duytschen), Bernclaw (Teutsch), Berntaisz, Branca ursina, Branca ursina Germanica, Branche ursine bastarde, Pseudacanthus, Spondylium

Overzicht Heracleum sphondilium op deze site

Alle foto's van Heracleum sphondilium op internet

Heracleum sphondilium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Heracleum sphondilium in Plantago PlantIndex

[564]   Duytschen Beerenclauw heeft groote bruyne rouwachtighe bladeren die seer ghecloven sijn ende in vijf oft sesse bladeren verdeylt. Die steel es lanck ront van binnen hol/ met leden ondersceyden/ somtijts eenen vingher dick. Op dopperste van den stelen wassen die bloemen in croonen die wit sijn/ naer die welcke het saet groeyet dat breet ende plat es. Die wortel es wit ende lanck.

Plaetse

Desen Beerenclauw wast aen die canten van den velden/ in sommighe grasachtighe leghe plaetsen/ ende in die beempden.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent/ ende te wyle zoo leveret oock sijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt hier te lande en in Duytschlant gheheeten Branca ursina/ van den gheleerden nu ter tijt worddet ghenaemt Pseudacanthus oft Acanthus Germanica. In Hoochduytsch Teutsch Bernclauw/ oder Berntaisz. In Neerduytsch Duytschen Beerenclauw. In Franchois Branche ursine faulse.

Natuere

Duytschen Beerenclauw es merckelijck werm van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Duytschen Beerenclauw verteert ende doet scheyden die coude gheswillen ghestooten

 

 

[565]   ende daer op gheleyt.

B   Die van Polen ende van Lituanien sieden desen Beerenclauw in water daer toe heefdeech of iet anders dijsghelijck doende/ ende drincken dat in plaetsen van bier oft van anderen ghemeynen dranck.

^Naar het begin van deze pagina