Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 2, bladzijde 582-584   Zie volgende pagina »

Van Maier.   Cap. ii.

1  

Amaranthus caudatus - Kattenstaartamarant

2  

Chenopodium polyspermum - Korrelganzenvoet

 

Tgheslacht

Maier es tweederhande/ groot enfpvbj19de cleyne/ ende elck van beyden es oock tweederleye/ dat een wit ende dat ander root. Die hier te lande ghemeyn sijn.

Tfatsoen

  Blitton, Blitum

 

Amaranthus caudatus - Kattenstaar-amarant

Zie alle foto's van Biopix

Blitum maius, groote Maier

   Noot: Dodoens onderscheidt de groote witte Maier (met groene stelen) en de groote roode Maier (met rood aangelopen stelen).

  • 1644 Vlaams: Fluweelbloemen (Groote bleeck-roode)
  • 1616 Latijn: Amaranthus maior floribus obsoleti coloris [618]

Overzicht Amaranthus caudatus op deze site

Alle foto's van Amaranthus caudatus op internet

Amaranthus caudatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Amaranthus caudatus in Plantago PlantIndex

Groot wit Maier wast twee oft drije voeten hooch/ ende heeft wit gruene ronde stelen/ daer aen wassen cale effene bladeren/ den bladeren van Melde van fatsoene volnaer

[583]   ghelijck/ maer niet saecht oft wit ende meelachtich. Die bloemen wassen ghelijck aen die Melde/ ende daer naer volghet saet in ronde platte vellekens besloten.

B   Die groote roode Maier es den voorghescreven in alder manieren van fatsoene ghelijck/ dan alleen sijn stelen sijn schoon root/ ende die bladeren sijn bruyn gruen naer dat root treckende/ ende dijsghelijcx oock dat saet.

Chenopodium polyspermum - Korrelganzenvoet

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Blitum minus, cleyne Maier

   Noot: Ook binnen deze soort een vorm met groene stelen en een vorm met rode stelen.

  • 1644 Vlaams: Maier (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Blitum minus [617]
  • 1554/1557: Blette (petite), Blitum minus, Maier (cleyne)

Overzicht Chenopodium polyspermum op deze site

Alle foto's van Chenopodium polyspermum op internet

Chenopodium polyspermum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Chenopodium polyspermum in Plantago PlantIndex

2
A
   Cleyn Maier heeft eenen gruenen steel/ met veel aenwassende sijde scuetkens die snellick hoogh op wast. Die bladeren sijn lanck ende smal/ den bladeren van Beete niet seer onghelijck/ maer veel minder. Die bloemkens sijn bruyn root/ tsaet wast tsamen ghehoopt ghelijck aen die Melde. Die wortel heeft vele veeselinghen.

B   Dat root gheslacht van desen cruyde heeft bloet roode stelen/ bladeren ende wortelen alzoo datmen met den sape van desen cruyde alzoo schoonen root scrijven kan/ als met Brezilie inckt/ ende anders eest den voorghescreven ghelijck.

Plaetse

Dit cruyt wast op ongheboude plaetsen ende oock in die moeshoven/ ende daert eens wast daer comet alle iaren wederom voordt/ ende daer om worddet oock voor oncruyt ghehouwen.

Tijt

In dmiddel van den zoomer wordt dit cruyt met sijnen bloemen meest ghevonden.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Blitton. In Latijn Blitum/ van die Egypten Echlotoripa/ van sommighen anderen Ripla. In Hoochduytsch ende Neerduytsch Maier.

Natuere

Dit cruyt es cout ende vochtich van natueren.

 

 

Cracht ende werckinghe

[584]   A   Dit cruyt in spijse ghebruyckt maeckt saechten camerganck/ maer en es der maghen niet goet/ ende en voedet dat lichaem niet.

^Naar het begin van deze pagina