Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 3, bladzijde 584-585   Zie volgende pagina »

Van Gansenvoet.   Cap. iii.

1  

Chenopodium rubrum - Rode ganzenvoet

Tfatsoen

 

Gansenvoet wast onderhalven voet oft twee hooch/ ende heeft eenen rechten steel met aen

Chenopodium rubrum - Rode ganzenvoet

Bioweb

    Noot: Dit is de niet-giftige soort, de giftige soort is Chenopodium hybridum - Esdoornganzenvoet.

Pes anserinus, Gansen voet (Gansenvoet, Verckens doot)

  • 1644 Vlaams: Verckensdoot
  • 1616 Latijn: Pes anserinus [616]
  • 1554/1557: Mort aux pourceaux, Schweinsztod, Seutod, Verckensdoot

wassende sijde scueten. Die bladeren sijn breet/ rontsomme met diepe kerven ghesneden/ eenen voet van een gans schier ghelijck/ daer naer dat dit cruyt oock Gansenvoet ghenaemt es. Die bloemen sijn roodachtich ende cleyn. Tsaet wast in een ghedronghen/ ghelijck aen die Melde. Die wortel heeft vele veeselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast oock op ongheboudeplaetsen/ by den straten ende weghen/ ende wordt voor een oncruyt ghehouden.

Tijt

In Braeckmaent ende in Hoymaent wordt dit cruyt met sijnen bloemen ghevonden.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt gheheeten in Latijn Pes anserinus. In Hoochduytsch Genszfusz/ dat es in Neerduytsch Gansenvoet. In Franchois Pied d’oeye ou Pied de iars/ van sommighen oock Schweinsztod ende Seutod/ dat es Verckens doot/ om dat die verckenen als zy dit cruyt eten daer af sterven.

 

 

Natuere

[585]   Dit cruyt es cout schier in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Dit cruyt es van crachten ende werckinghe der ghemeyne Nachtscaye seer ghelijck ende mach tot alle saken van buyten ghebruyckt worden daer Nachtscaye toe goet ende bequaem es.

^Naar het begin van deze pagina