Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 4, bladzijde 585-586   Zie volgende pagina »

Van Bocxcruyt.   Cap. iiii.

1  

Chenopodium vulvaria - Stinkende ganzenvoet

Tfatsoen

Chenopodium vulvaria - Stinkende ganzenvoet

Zie alle foto's van CalPhotos

Tragium, Tragium Germanicum, Vulvaria, Bocxcruyt

  • 1644 Vlaams: Melde (Stinckende)
  • 1616 Latijn: Garosmus [616]
  • 1554/1557: Bocxcruyt, Herbe de bouc, Tragium, Tragium Germanicum, Vulvaria

Overzicht Chenopodium vulvaria op deze site

Alle foto's van Chenopodium vulvaria op internet

Chenopodium vulvaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Chenopodium vulvaria in Plantago PlantIndex

Dit cruyt es oock den Melden van fatsoene ende wesen wat gelijck/ maer in alder manieren veel minder/ het es een cleyn neer teer cruyt/ met vele tacxkens lancx der aerden cruypende. Die bladerkens sijn cleyn wit schijnende met meel bestroyet te wesene/ den bladeren van Melde ghelijck maer veel mindere/ ende niet veel meerder dan die bladerkens van Edel marioleyne. Tsaet es cleyn ende wit ende wast tsamen in een ghedronghen gelijck aen die wilde Melde. Ende dit heel cruyt es van eenen seer stinckenden rueck/ ghelijck verrotten visch/ oft stinckende vischsop/ oft ghelijck eenen vuylen bock rieckende.

Plaetse

Dit cruyt wast hier te lande by den weghen/ op sandachtighe plaetsen.

Tijt

In dmiddel van den zoomer worddet met bloemen ende met saet ghevonden.

Naem

Dit cruyt en heeft gheenen sonderlinghen naem in Latijn/ ende daer om hebben wy tselve om sijnen vremden stanck/ in Griecx ende in Latijn Tragium/ dat es Bocxcruyt ghenaempt ende wantmen oock noch twee andere Tragia by Dioscoridem vint/ zoo hebben wy dit tot ondersceet van dyen Tragium Germanicum gheheeten. Van sommighen wordt dit cruyt oock Vulvaria ghenaemt/ ende met dyen naem eest onder die cruytliefhebbers

 

 

[586]   hier te lande oock bekent.

Cracht ende werckinghe

A   Dit cruyt es goet gheroken den vrouwen die met die passie ende sieckte van die moedere ghequelt sijn/ ende dijsghelijcx oock op die navel gheleyt.

^Naar het begin van deze pagina