Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 8, bladzijde 593-594   Zie volgende pagina »

Van Spinagie.   Cap. viii.

1  

Spinacia oleracea - Spinazie

 

Tfatsoen

Spinacia oleracea - Spinazie

Lampsana, Spanachea, Spinachea, Spinacheum olus, Olus Hispanicum, Seutlomalache, Hispanach, Spinagie

  • 1644 Vlaams: Spinagie
  • 1616 Latijn: Spinachia [619]
  • 1554/1557: Espinars, Hispanach, Hispanicum olus, Seutlomalache, Spanachea, Spinachea, Spinacheum olus, Spinagie, Spinet

Spinagie heeft langhachtighe voorscerpe bladeren/ die doncker gruen/ saecht vol saps ende weeck sijn/ ende over beyde sijden diep uutghesneden. Die steel es ront binnen hol/ lancx den welcken die bloemkens tsamen in een ghedronghen wassen/ ende daer naer dat saet dat scerp ende stekende es.

Plaetse

Spinagie wordt in die moeshoven ghesaeyet.

Tijt

[594]   Spinagie wordt ghesaeyet in Meerte ende in Aprill/ ende binnen twee maent naer dat sy ghesaeyet es/ zoo leveret sy saet ende bloemen. Zy wordt oock in den Herfst ghesaeyet/ ende dese blijft alle den winter duerende ende en brenght gheen saet voor in die Lente voort.

Naem

Dit Moescruyt scijnt te wesene tghene dat van Dioscorides in Griecx ende in Latijn Lampsana ghenaemt wordt/ dat oock (als Galenus prince der medecijnen scrijft) Napium van sommighen gheheeten wordt. Nu ter tijt wordt dit cruyt ghenaemt Spanachea, Spinachea, Spinacheum olus/ ende van sommighen Olus Hispanicum/ van Ruellius ende sommige andere Seutlomalache. Van den Arabeuschen meesters Hispanach. In Hoochduytsch Spinet. In Neerduytsch Spinagie. In Franchois Espinars.

Natuere

Spinagie es cout ende vochtich van natueren/ nochtans wat afvaghende ende verdeylende.

Cracht ende werckinghe

A   Spinagie voor spijse inghenomen gheeft luttel voetsels/ maer es beeter ende bequaemer der maghen dan dat Patich cruyt.

B   Spinagie ghegheten maeckt saechten camerganck. Tselve doet oock dwater daer sy in ghesoden es ghedroncken.

C   Spinagie op die heete geswillen gheleyt versuet die hitte ende doet die geswillen sceyden.

 

^Naar het begin van deze pagina