Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 10, bladzijde 597-598   Zie volgende pagina »

Van Goeden heyndrick.   Cap. x.

1  

Chenopodium bonus-henricus - Brave hendrik

 

Tfatsoen

Chenopodium bonus-henricus - Brave hendrik

Tota bona, Chrysolachanon, Aureum olus, goede(n) Heyndrick (Lammekens oore, Algoede)

  • 1644 Vlaams: Algoede, Goeden Heindrick, Lammekensoore
  • 1616 Latijn: Tota bona [651]
  • 1554/1557: Algoede, Aureum olus, Chrysolachanon, Goeden Heyndrick, Guter Heinrich, Lammekens oore, Schmerbel, Tota bona, Toute bonne

Goeden heyndrick heeft breede dicke bladeren/ den bladeren van Surckele volnaer ghelijck maer corter ende breeder. Die steel es dick ontrent eenen voet hooch/ ende daer aen wast dat saet/ veel by een ghedronghen schier ghelijck aen die Melden. Die wortel es groot/ lanck/ dick ende geel.

Plaetse

Goeden heyndrick wast op ongheboude plaetsen/ by den straten ende weghen/ ende ontrent die tuynen.

Tijt

[598]   Dit cruyt wordt met sijnen bloemen in Braeckmaent ende in Hoymaent ghevonden.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten nu ter tijt in Latijn Tota bona/ en van sommighen oock Chrysolachanon/ dat es in Latijn Aureum olus/ om sijn sonderlinghe duecht wille. In Hoochduytsch Guter heinrich ende Schmerber. Hier te lande Goede heyndrick/ Lammekens oore/ ende van sommighen Algoede. In Franchois Toute bone.

Natuere

Goede heyndrick es drooghe ende afvaghende van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Goede heyndrick in spijse oft pottagie gebruyckt maeckt den buyck saecht/ ende doet camerganck hebben.

B   Goeden heyndrick gruen ghestooten suyvert die oude sweeringhen/ ende gheneest die versche wonden daer op gheleyt/ ende sijn in die selve eenighe ghewormten die doet hy sterven ende uutvallen.

 

^Naar het begin van deze pagina