Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 12, bladzijde 601-602   Zie volgende pagina »

Van Sonchen.   Cap. xii.

 

Sonchus - Melkdistel

1  

Sonchus asper - Gekroesde melkdistel

2  

Sonchus arvensis - Akkermelkdistel

Tgheslacht

[601]   Sonchen sijn tweederleye/ een die wilder es rouw ende stekende/ die Gansen distel ghenaempt wordt. Ende een ander die saechter ende niet stekende en es die Hasen lattouwe gheheeten wordt.

Tfatsoen

Sonchus - Melkdistel

Sonchus, Sonchi, Cicerbita lactucella, Cicerbite lactucelle, Lacterones, Taraxacon

 

Sonchus asper - Gekroesde melkdistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Sonchus sylvestrior, Sonchus aspera, Sonchus asperior, gansen Distel (Melckweye)

  • 1644 Vlaams: Sonchus (Rouwe oft Stekende), Sonchus (Wilde)
  • 1616 Latijn: Sonchus asper [643]
  • 1554/1557: Cicerbitae, Gansendistel, Genszdistel, Lacterones, Lactucellae, Laicteron, Melckweye, Moszdistel, Sonchus, Sonchus aspera, Sonchus asperior, Sonchus sylvestrior, Taraxacon

Overzicht Sonchus asper op deze site

Alle foto's van Sonchus asper op internet

Sonchus asper bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sonchus asper in Plantago PlantIndex

1   Gansendistel heeft langhe breede bladeren rontsomme die canten diep ghesneden/ ende met scerpe stekende poincten ende dorenen beset. Die steel es cantachtich/ binnen hol/ met leden oft knoopen ondersceyden met ghelijcken bladeren becleet. Op dopperste van den stelen wassen geele ghevulde bloemen/ den bloemen van Papencruyt ghelijck van fatsoene maer veel minder/ ende als die vergaen zoo comen daer hayrachtighe bollekens voort/ die met den winde wech stuyven. Die wortel es lanck ende geel met veel veeselinghen.

Sonchus arvensis - Akkermelkdistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Sonchus tenerior, Sonchus non aspera, Lactuca leporina, Hasenlattouwe (Hasen lattouwe, hasen Lattouwe, Hasen struyck, Dauwdistel, Caninen cruyt)

  • 1644 Vlaams: Lattouwe (Hasen-), Sonchus (Sachte)
  • 1616 Latijn: Sonchus laevis [643]
  • 1554/1557: Canynencruyt, Cicerbitae, Dauwdistel, Hasenlattouwe, Hasenkol, Hasenstruyck, Lacterones, Lactuca leporina, Lactucellae, Palais au lievre, Sonchus, Sonchus laevis, Sonchus non aspera, Sonchus tenerior, Taraxacon struyck, Dauwdistel, Caninen cruyt)

Overzicht Sonchus arvensis op deze site

Alle foto's van Sonchus arvensis op internet

Sonchus arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sonchus arvensis in Plantago PlantIndex

2   Hasenlattouwe es met bladeren/ stelen bloemen ende saet den voorghescreven Gansen distel seer ghelijck/ maer die bladeren sijn wat breeder/ om die canten niet so diep ghesneden/ ende en hebben gheen dorenen oft stekende puncten/ maer sijn heel effen ende niet rouw.

Plaetse

Dese cruyden wassen van selfs in die moeshoven ende op die velden/ ende worden voor oncruyden ghehouwen.

Tijt

Gansen distel ende Hasen lattouwe/ bloeyen in Braeckmaent ende Hoymaent/ ende meest alle den zoomer duer.

 

Naem

[602]   Dese cruyden worden in Griecx ende in Latijn gheheeten Sonchi, nu ter tijt Cicerbite Lactucelle/ Lacterones/ ende van Serapio ende in die Apoteken Taraxacon.

1   Dierste gheslacht heet Sonchus asperior oft sylvestrior, In Hoochduytsch Genszdistel/ Moszdistel, Hier te lande/ Gansen distel ende melckweye. In Franchois Laicteron.

2   Tweede gheslacht wordt gheheeten Sonchus non aspera, oft Sonchus tenerior, van Apuleius Lactuca leporina. In Hoochduytsch Hasenkol. Hier te lande Hasen lattouwe/ Hasen struyck/ Dauwdistel ende Caninen cruyt. In Franchois Palays au Lievre.

Natuere

Dese cruyden sijn cout ende drooge van natueren/ sonderlinge als sy noch versch zijn/ want als sy ghedroocht sijn zoo sijnse wat wermachtich/ als Galenus scrijft.

Cracht ende werckinghe

A   Tsap van eenich van desen cruyden inghenomen/ versuet de pijne ende knaginghe van der maghen/ doet water maken ende den steen breken ende rijsen/ ende es seer goet tseghen die droppelpisse ende geelsucht.

B   Tselve sap ingenomen doet oick die voesters veel melcks in huer borsten comen/ ende maeckt het melck seer goet ende ghesont/ alzoo dat die kinderen daer af schoone verwe ende coluer crijgen. Tselve doet het water ghedroncken daer dit cruyt in ghesoden es.

C   Tsap van Sonchen versuet die pijne ende vercoelt die hitte van dat fondament ende van den scamelijcken leden met cattoen daer op geleyt/ ende van den ooren daer in ghedruypt.

D   Die bladeren van Sonchen gruen gestooten sijn goet geleyt op alle heete swillingen ende apostumatien/ ende sonderlinghe van der maghen.

E   Die wortel met den bladeren ghestooten/ sijn oick goet gheleyt op die beten ende steken van den Scorpioenen.

 

^Naar het begin van deze pagina