Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 18, bladzijde 611-612   Zie volgende pagina »

Van wilde Lattouwe.   Cap. xviii.

1  

Lactuca serriola - Kompassla

Tfatsoen

Lactuca serriola - Kompassla

Biioweb

Thridax agria, Lactuca sylvestris, Pherumbrum (Endivia), wilde Lattouwe

  • 1644 Vlaams: Lattouwe (Wilde)
  • 1616 Latijn: Lactuca silvestris [646]
  • 1554/1557: Endivia, Lactuca sylvestris, Laictue sauvage, Lattich (wilder), Lattouwe (wilde), Pherumbrum, Seriola

[611]   Die wilde Lattouwe heeft langhe ende over beyden sijden diep ghesneden witachtighe bladeren/ die van onder lancx die middelste ribbe met veel stekende dorenen beset sijn. Die steel es ront/ lanck/ ende hoogher wassende dan aen die tamme Lattouwen/ rouw/ met stekende dorenen/ ende ghelijcken bladeren becleet/ aen dopperste van den stelen wassen die bloemen ghelijck aen die tamme Lattouwen/ ende daer naer dat saet dat bruyn es/ anders den sade van tammen Lattouwen ghelijck. Die wortel es cleyn.

Plaetse

Dit cruyt wast aen die canten van den velden/ by den weghen ende dijsghelijcken onghebouden plaetsen/ somtijts oock in die moeshoven/ ende daert eens ghesayet es/ daer comet lichtelijcken alle iaren wederom van selfs voort.

Tijt

Dese Lattouwe bloeyet in Hoymaent ende Oostmaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Thridax agria. In Latijn Lactuca sylvestris/ van Zoroastres Pherumbrum. In die Apoteke Endivia/ hoe wel nochtans dattet gheen oprechte Endivie en es. In Hoochduytsch Wilder Lattich. In Neerduytsch Wilde Lattouwe. In Franchois Laictue sauvage.

Natuere

Die wilde Lattouwe es eendeels van natueren cout ende drooghe tot in den derden

 

 

[612]   graedt/ ende eendeels scerp ende afvaghende/ ende met wermte ghemenght.

Cracht ende werckinghe

A   Tsap van die wilde Lattouwe met huenich azijn ghedroncken/ iaecht af duer den camerganck die waeterachtighe vochticheden.

B   Tselve sap inghenomen doet slapen ende versuet alle pijne ende weedom ende es goet tseghen die beten van Scorpioenen ende Phalangien.

C   Op die verbrantheyt es dit sap oock goet ghestreken met melck van vrouwen vermenght.

D   Tselve sap in die ooghen ghedaen/ maeckt claer ghesichte ende neempt die scellen ende duysterheyt daer af.

E   Tsaet van dese Lattouwe verdrijft oock die lust van byslapen/ ende es van crachten den sade van die tamme Lattouwe ghelijck.

^Naar het begin van deze pagina