Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 21, bladzijde 616-617   Zie volgende pagina »

Van water pongen.   Cap. xxi.

1  

Veronica beccabunga - Beekpunge

Tfatsoen

Veronica beccabunga - Beekpunge

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Cepaea, Anagallis aquatica, Becabunga, Water ponghen (Waterponghen)

  • 1644 Vlaams: Punghen (Beeck- oft Water-)
  • 1616 Latijn: Anagallis aquatica [593]
  • 1554/1557: Anagallis aquatica, Bachpunghe, Becabunga, Berle, Cepaea, Cepea, Punghen, Wasserpunghen, Waterponghen

Water ponghen heeft ronde vette stelen met veel tacxkens ende sijde scueten/ daer aen wassen vette dicke bladeren/ den bladeren van Porceleyne niet seer onghelijck/ maer ronder/ bruynder/ ende fat gruender/ die alsmense in stucken wrijft/ goeden rueck uutgheven. Op dopperste van den stelen ende sijde tacxkens wassen veel schoone blauw bloemkens/ den bloemkens van Guychelheyl niet seer onghelijck. Die wortel es wit ende veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast aen die canten van den grachten ende van den staenden wateren/ somtijts oock van den Rievieren/ ende groeyet vast aen dwater alzoo dat dickwijls van den water overvloeyet wordt.

Tijt

Water ponghen bloeyen in Meye ende in Braeckmaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Cepaea/ nu ter tijt van sommighen Anagallis aquatica ende Becabunga. In Hoochduytsch Wasserpunghen/ Bachpunghen oder Punghen/ Hier te lande Waterponghen. In Franchois Berle.

Natuere

Dit cruyt es werm van natueren tot schier in den tweeden graedt.

 

 

Cracht ende werckinghe

[617]   A   Die bladeren van Waterponghen met wijn ghedroncken sijn goet tseghen die couwpisse ende droppelpisse/ ende tseghen die scorftheyt van der blasen van binnen/ sonderlinghe als sy met den wortelen van Coraelcruyt inghenomen worden.

B   Die bladeren van desen cruyde worden oock met olie ende azijn gegeten/ ende sijn een goede ende bequaeme spijse den ghenen die qualicken water lossen/ ende van den graveel sieck sijn.

^Naar het begin van deze pagina