Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 25, bladzijde 622-623   Zie volgende pagina »

Van Sigmaerts cruyt.   Cap. xxv.

1  

Malva alcea - Vijfdelig kaasjeskruid

Tfatsoen

Malva alcea - Vijfdelig kaasjeskruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Alcea (Herba Simeonis), Sigmaerts cruyt

  • 1644 Vlaams: Sigmaertscruydt (Groot)
  • 1616 Latijn: Alcea vulgaris (maior) [656]
  • 1554/1557: Alcea, Guymaulve sauvage, Herba Hungarica, Herba Simeonis, Hochlenten, Sigmaertscruyt, Sigmarskraut, Sigmundswurtz

 

[623]   Sigmaerts cruyt es van den gheslachte van den wilden Maluwen/ als Dioscorides seyt/ maer sijn bladeren sijn meer ghecloven ende dieper ghesneden/ ende in veel deelen verdeylt/ schier ghelijck die bladeren van Verbena maer veel meerder. Die stelen sijn ront ende wassen recht op ontrent twee oft drije voeten hoogh/ ende daeraen groeyen licht roode oft lijfverwighe bloemkens/ den bloemen van anderen Maluwen van fatsoene ghelijck/ naer den welcken dat saet oock ghelijck keeskens gheformeert voortcoemt. Die wortel es dick/ twee voeten oft meer lanck/ van binnen wit.

Plaetse

Dit cruyt wast op sommighe ongheboude plaetsen aen die canten van den velden ende aen die haghen/ ende en es hier te lande niet seer ghemeyn.

Tijt

Sigmaerts cruyt bloeyet in dmiddel van den zoomer/ ghelijck die wilde Maluwen.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Alcea/ ende dijsghelijck oock in Latijn. In die Apoteke eest onbekent/ van sommighen/ Herba Simeonis. In Hoochduytscg Sigmarskraut/ Sigmundswurtz/ oder Hochlenten. In Neerduytsch Sigmaerts cruyt.In Franchois Guimaulve saulvage.

Natuere

Sigmaerts cruyt es middelmatich in wermte ende coude/ ende wat drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortelen van desen Sigmaerts cruyde in water oft wijn ghesoden/ ende ghedroncken/ stelpen dat root Melizoen/ ende heylen ende ghenesen die ghequetstheyt ende ghescuertheyt van binnen.

 

^Naar het begin van deze pagina