Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 27, bladzijde 624-626   Zie volgende pagina »

Van Concommeren.   Cap. xxvii.

1  

Cucumis sativus - Komkommer, Augurk (waarvan vele rassen)

 

Tgheslacht

Concommeren sijn tweederleye Tam ende Wildt/ Die Tamme worden voor spijse ghebruyckt. Die Wilde en sijn daer toe niet bequaem/ ende dienen alleen tot den ghebruyck der medecynen/ ende daer af hebben wy in dat derde Cruijdeboeck deel ghescreven.

Tfatsoen

Cucumis sativus - Komkommer, Augurk (waarvan vele rassen)

Zie alle foto's van Biolib Stueber

Cucumis sativus, Cucumis anguinus, Cucumer sativus, Anguria (Cucumer), (tamme) Concommeren

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Concommeren (Ghemeyne oft Tamme)
  • 1616 Latijn: Cucumis vulgaris [662]
  • 1554/1557: Anguria, Concombre domestique, Concommeren, Cucumer, Cucumer sativus, Cucumern, Cucumis sativus, Melopepon Galeni

Overzicht Cucumis sativus op deze site

Alle foto's van Cucumis sativus op internet

Cucumis sativus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cucumis sativus in Plantago PlantIndex

[625]   Die tamme ende etelijcke Concommeren hebben langhe rouwe stelen/ lancx der eerden cruypende/ daer aen wassen rouwe rondachtighe bladeren/ ende sommige cleyne clauwierkens. Die bloemen wassen tusschen die bladeren aen die stelen/ ende sijn bleeck geel/ ende als die gheresen es/ zoo volght die vrucht die lanck es ende met veel stipkens van buyten bespraeyet ende langhe voren heeft/ die ierst gruen es ende naermaels geel/ ende daer in groeyet wit breet saet. Die wortel es redelicken lanck.

Plaetse

Concommeren worden in die hoven ghesaeyet/ ende wassen gheerne in plaetsen daer die sonne veel schijnt.

Tijt

In Hoymaent ende Oostmaent worden die Concommeren bequaem om eten/ maer in Herfstmaent worden sy rijp.

Naem

Dit gheslacht van Concommeren wordt gheheeten in Griecx Sicys hemeros. In Latijn Cucumis sativus/ oft Cucumer sativus/ van sommighen Cucumis anguinus/ oft Anguria. In die Apoteke Cucumer. In Hoochduytsch Cucumern. In Neerduytsch Concommeren. In Franchois Concombre.

Natuere

Concommeren sijn cout ende vochtich van natueren/ tot schier in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Concommeren voor spijse inghenomen/ sijn goet der maghen ende den dermen die

 

 

[626]   verhit sijn/ maer gheven seer luttel voetsels ende dat oock niet goet/ ende daer om alsmense in spijse ghebruyckt/ zoo vervullen sy die aderen met veel quade coude/ vochticheden/ die/ want sy in gheen goet bloet veranderen en kunnen/ ten laesten groote cortsen ende sieckten maken/ als Galenus scrijft.

B   Tsaet van Concommeren met melck oft seer sueten wijn inghenomen/ doet suetelick water maken/ ende es seer goet der blasen die van binnen ghequetst oft wat versworen ende verstopt es.

C   Die gruene bladeren van Concommeren met wijn ghestooten/ ghenesen die beten van den honden daer op gheleyt.

^Naar het begin van deze pagina