Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 30, bladzijde 629-630   Zie volgende pagina »

Van Meloenen.   Cap. xxx.

1  

Cucumis melo - Meloen

 

Tfatsoen

Cucumis melo - Meloen

 

Melopepon, Melo, Meloenen

  • 1644 Vlaams: Citrullen, Anguria
  • 1616 Latijn: Anguria sive Cucumis citrulus [664]
  • 1554/1557: Citrulus, Concombre des Anciens, Cucumis Antiquorum, Cucumis citrulus, Cucumis Galeni, Melo, Meloenen, Melon, Melonen, Melopepo

Meloenen cruypen lancx der aerden ghelijck die Concommeren/ ende hebben teere stelen met aenwassende cleyne clauwierkens/ ende rondachtighe rouwe bladeren. Die bloemen sijn geel ghelijck die bloemen van Concommeren. Die vruchten sijn lanck den Concommeren oock schier ghelijck/

[630]   maer dicker/ van buyten met dun hayrken becleet/ sonderlinge als sy noch ionck sijn/ en van binnen geel. Ende daer in leyt dat saet den Concommersade seer ghelijck.

Plaetse

Meloenen worden oock in die hoven ghesaeyet/ ende moet gheplant worden in goede vette ghemeste aerde/ op drooghe plaetsen/ ende daer die sonne veel ende sterckelick schijnt/ want anders en comen sy hier te lande niet voort.

Tijt

Meloenen worden in Oostmaent ende Herfstmaent rijp.

Naem

Dese vrucht wordt gheheeten in Griecx van Galenus Melopepon. In Latijn Melopepo/ nu ter tijt Melo. In Hoochduytsch Melonen. In Neerduytsch Meloenen. In Franchois Melons.

Natuere

Meloenen sijn den Pepoenen van natueren schier ghelijck/ maer niet zoo vochtich als Galenus scrijft.

Cracht ende werckinghe

A   Meloenen sijn van crac