Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 33, bladzijde 634-635   Zie volgende pagina »

Van Steckrapen.   Cap. xxxiii.

Brassica napus var. napobrassica - Koolraap (cultuurvorm)

 

Tgheslacht

Steckrapen sijn nu ter tijt tweederleye/ Tamme ende wilde.

Tfatsoen

 

Napus, Napi, Steckrapen (Parijsche Rapen)

 

 

Brassica napus var. napobrassica - Koolraap

Napus sativus, Napus hortensis, tamme Steckrapen (drooghe Steckrapen)

  • 1644 Vlaams: Koole (Raep-)
  • 1616 Latijn: Brassica caule rapum gerens [625]
  • 1554/1557: Brassica sativa, Caules, Chou de rave, Choux cultivés, Kolen, Koolen, Raepskoolen, Rapaecaulis

[635]   1   Tamme Steckrapen hebben groote breede bladeren/ den bladeren van den Rapen schier ghelijck maer effender. Sijn stelen sijn ront/ ende wassen ontrent eenen cubitus/ dat es/ onderhalven voet hoogh oft hooger/ ende daer aen wassen bloemen hauwen ende saet ghelijck aen die Rapen. Die wortel es seer lanck ende dick/ anders den Rapen ghelijck.

 

Napus sylvestris, natte Steckrapen (wilde vorm)

    Noot: Deze soort is niet geïdentificeerd, het kan een Brassica-soort of een Erucastrum zijn.

2   Die wilde Steckrapen sijn den voorghescreven niet seer onghelijck/ maer die bladeren sijn van onder tot boven meer ghekerft/ ende die wortel es niet zoo lanck/ maer corter ende ronder/ schier ghelijckende een wilde peere.

Plaetse

1   Steckrapen worden in Vranckrijck veel ghesayet/ ende sonderlinge ontrent Parijs.

2   Die Wilde wassen in sommighe landen by den rievieren ende waterloopen/ ende dyerghelijcke coude plaetsen.

Tijt

Steckrapen bloeyen in die Lente gelijck die Rapen ende Koolen.

Naem

Dese rapen worden in Griecx gheheeten Bouniades. In Latijn Napi. In Hoochduytsch Steckruben. In Brabantsche tale Steckrapen ende Parijsche Rapen. In Franchois Naveau ou Navet.

1   Dat Tam gheslacht wordt gheheeten Napus sativus/ ende in Hoochduytsch Trucken steckruben/ dat es drooghe Steckrapen.

2   Die Wilde worden Napi sylvestres ghenaemt/ ende in Hoochduytsch Naszsteckruben dat es natte Steckrapen.

Natuere

Steckrapen sijn van natueren den anderen Rapen als Galenus scrijft ghelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Steckrapen in spijse ghebruyckt gheven min voetsels dan andere Rapen/ ende anders sijn sy van crachten ende werckinghen huer ghelijck.

B   Tsaet van desen Rapen es oock seer goet tsegen tfenijn/ ende wordt oock in die Teriakele medecijnen vermenght.

 

^Naar het begin van deze pagina