Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 34, bladzijde 635-636   Zie volgende pagina »

Van Raponcelen.   Cap. xxxiii.

1  

Campanula rapunculus - Rapunzelklokje

2  

Campanula rapunculoides - Akkerklokje

Tgheslacht

Raponcelen sijn tweederleye/ Cleyne ende groote.

Tfatsoen

  Gongyle agrie, Rapa sylvestris, wilde Rapen

 

Campanula rapunculus - Rapunzelklokje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Rapum sylvestre parvum, Rapontium, Rapunculum, Rapunculum parvum, cleyne Raponcelen (ghemeyne Raponcelen)

  • 1644 Vlaams: Raponce
  • 1616 Latijn: Rapunculum
  • 1554/1557: Naveau sauvage, Navet sauvage, Raiponce, Raiponce (petite), Rapa sylvestris, Raponcelen, Raponcelen (cleyne), Raponcelen (ghemeyne), Rapontium, Rapum sylvestre minus, Rapunculum, Rapunculum parvum, Rapuntzeln (klein)

Overzicht Campanula rapunculus op deze site

Alle foto's van Campanula rapunculus op internet

Campanula rapunculus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula rapunculus in Plantago PlantIndex

 

[636]   1   Die cleyne ende ghemeyne Raponcelen hebben ierst cleyne rondachtighe bladeren/ den bladeren van Violetten schier gelijck/ ende daer naer comen die stelen voort/ die ront/ hertachtich ende ontrent twee voeten hooch sijn/ met langhe smalle bladerkens becleet. Aen dopperste van den stelen wassen die schoone bloemkens/ van verwen ende fatsoene den wilden blauw Clocxkens (daer af in tweede Cruijdeboeck deel cap. xxii. ghescreven es) seer ghelijck/ naer die welcke oock langhe cantighe hauwkens voortcomen/ daer in dat het saet leyt/ dat seer cleyn es. Die wortel es lanck/ somtijts ontrent eenen cleynen vingher dick/ wit ende van smaecke den Rapen schier ghelijck/ ende wordt in den winter in salaet geghete.

Campanula rapunculoides - Akkerklokje

Zie alle foto's van Biopix

Rapum sylvestre maius, Rapunculum maius, groote Raponcelen

  • 1644 Vlaams: Raponce met aders-wijse bloemen, Raponcelen (Vossensteert-)
  • 1616 Latijn: Rapunculum alopecurum
  • 1554/1557: Alopecuros, Cauda vulpina, Naveau sauvage, Navet sauvage, Queuë de renard, Raiponce, Raiponce (grande), Rapa sylvestris, Raponcelen, Raponcelen (groote), Rapum sylvestre maius, Rapunculum maius, Rapuntzeln (grosz)

Overzicht Campanula rapunculoides op deze site

Alle foto's van Campanula rapunculoides op internet

Campanula rapunculoides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula rapunculoides in Plantago PlantIndex

2   Die groote Raponcelen die noch ter tijt niet seer bekent en sijn hebben ierst breede bladeren/ ende daer naer aen die stelen smalle/ ende draghen een oft twee rechte hole stelen/ daer op schoone dicke aren wassen/ vol van cleyne langachtighe bloemkens/ die eer sy open ghegaen sijn/ ghelijck cromme horenkens daer om staen/ ende als sy open ghegaen sijn in vier cleyne smalle bladerkens verdeylt sijn/ van verwen blauw/ peersch/ aschverwich oft wit. Als die bloemen vergaen sijn/ zoo comen daer vele cleyne hauwkens/ vast aen malcanderen wassende voort/ den hauwkens oft huyskens van Raponcelen ghelijckende/ maer mindere. Die wortel es dick wit sapachtich/ den wortelen van cleynen Raponcelen van fatsoene ende smaecke seer ghelijck.

Plaetse

1   Die cleyne Raponcelen wassen hier te lande aen die canten van den velden onder die haghen ende aen die tuynen.

2   Die groote wassen meest in die bosschen in stercken leemachtighen gront/ ende andere vette vochtighe donckere plaetsen.

Tijt

1   Die cleyne Raponcelen bloeyen in Braeckmaent ende Hoymaent.

2   Die Groote brenghen huer bloemen in Meye voort.

Naem

Die Raponcelen heeten in Griecx Gongyle agrie. In Latijn Rapa sylvestris/ dat es/ wilde Rapen.

1   Dat ierste gheslacht wordt nu ter tijtghe.naemt Rapontium ende Rapunculum/ ende Rapunculum parvum. In Hoochduytsch klein Rapuntzeln. Hier te lande cleyne oft ghemeyne Raponcelen. In Franchois Raiponce.

2   Dat tweede gheslacht/ es oock een maniere van Raponcelen/ ende daer om worddet ghenaemt Grosz Rapuntzeln. In Neerduytsch groote Raponcelen. In Franchois Raiponce grande/ dat es in Latijn Rapunculum maius.

Natuere

Raponcelen sijn van natueren den Rapen wat ghelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Raponcelen in spijse ghebruyckt met azijn ende sout bereyt/ maken appetijt om eten ende doen water maken/ sonderlinghe als sy te voren wat ghesoden sijn gheweest.

B   Raponcelen met meel van Lupinen oft van Dravik vermenght/ maeckt het aensicht claer ende die huyt des lichaems schoon/ daer op ghestreken.

C   Tsap van den stelen ende bladeren van den Raponcelen/ sonderlinghe van den cleynen met vrouwen melck in die ooghen ghedruypt maeck claer ghesicht.

 

^Naar het begin van deze pagina