Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 38, bladzijde 644-645   Zie volgende pagina »

Van Suyckerwortelkens.   Cap. xxxviii

1  

Sium sisarum - Suikerwortel

Tfatsoen

Sium sisarum - Suikerwortel

Sisaron, Sisarum, Siser, Servillum, Servilla, Chervilla, Suycker wortelkens (Serillen)

  • 1644 Vlaams: Serillen, Suyckerwortelen
  • 1616 Latijn: Sisarum [681]
  • 1554/1557: Chervilla, Chervy cultivé (petit), Gerlin, Gierlin, Rapuntzel (zam), Serillen, Servilla, Servillum, Sisarum, Siser, Suyckerwortelkens

[644]   Suycker wortelen hebben rondachtighe stelen/ ende ghesneden rontsomme ghekerfde bladerkens veel aen een steelken wassende/ den bladeren van Moren niet seer onghelijck/ maer veel minder ende caelder. Die bloemen wassen op croonkens ende sijn wit/ ende daer naer comet saet dat breedachtich es. Die wortelkens sijn wit ende ontrent eenen vingher lanck/ ende hanghen veel by een/ ende sijn van smaecke suet ende liefelijck om eten.

Plaetse

Dese wortelkens wordden in die hoven gheplant.

Tijt

Dese wortelkens worden in die Meerte uut der eerden ghenomen ende ghegheten/ ende dan worden die aldercleynste van den selven wederom gheplant/ die tseghen dat naeste iaer goet worden ende bequaem om eten. Ende alsmen dese wortelkens laet staen sonder verplanten/ zoo brenghen sy bloemen ende saet in Hoymaent ende Ooghstmaent.

Naem

Dese wortel wordt gheheeten in Griecx Sisaron. In Latijn Siser ende Sisarum/ ende daer naer van sommigen Servillum, Servilla oft Chervilla. In Hoochduytsch Gerlin/ Gierlin/ ende van sommighen Zam Rapuntzel. In Neerduytsch Suycker wortelkens/ ende Serillen. In Franchois Cheruy petite.

Natuere

Suycker wortelkens zijn werm ende droogh van natueren tot in den tweede graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Suycker wortelkens ghesoden ende ghegheten/ sijn der maghen goet/ maken appetijt ende doen water lossen.