Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 43, bladzijde 649-650   Zie volgende pagina »

Van Groote Eppe.   Cap. xliii.

1  

Smyrnium olusatrum - Zwartmoeskervel

 

Tfatsoen

Smyrnium olusatrum - Zwartmoeskervel

Zie alle foto's van Biolib British

Hipposelinon, Equapium, Olusatrum, Smyrnion, Agrionselinon (Petroselinum Macedonicum), groote Eppe

  • 1644 Vlaams: Eppe (Groote), Eppe (Ros- oft Peerts-), Peterselie van Alexandrien
  • 1616 Latijn: Hipposelinum [698]
  • 1554/1557: Ache (grande), Alexandre, Apium sylvestre, Epffich (grosz), Eppe (groote), Eppich (grosz), Equapium, Hipposelinon, Hypposelinon, Hipposelinum, Olusatrum, Persil (grand), Petroselinum Alexandrinum, Petroselinum Macedonicum, Smyrnium

Overzicht Smyrnium olusatrum op deze site

Alle foto's van Smyrnium olusatrum op internet

Smyrnium olusatrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Smyrnium olusatrum in Plantago PlantIndex

Die groote Eppe heeft groote breede bruyne bladeren/ den bladeren van ghemeyne Peterselie niet seer onghelijck/ maer veel meerder ende bruynder/ den bladeren van Angelica schier aensienlick. Sijnen steel es ront ende wast drye oft vier voeten hoogh/ ende daer op wassen ronde croonkens voortbringhende cleyne witte bloemkens ende daer naer/ lanck swert saet/ dat welrieckende es ende van smaecke bitterachtich. Die wortel es wit redelick lanck ende dick.

Plaetse

Dese Eppe wast in sommighe landen in neere donckere plaetsen daer veel lombere es. Hier te lande wordt sy in der cruytliefhebbers hoven ghesaeyet.

Tijt

Dese Eppe bloeyet in Hoymaent/ ende in Ooghstmaent wordt huer saet rijp.

Naem

[650]   Dese Eppe wordt gheheeten in Griecx Hipposelinon. In Latijn Equapium ende Olusatrum/ van sommighen oock Smyrnion ende Agrionselinon. In die Apoteke niet sonder dwalinghe Petroselinum Macedonicum/ want met die rechte Peterselie van Macedonien en hevet gheen ghelijckenisse. In Hoochduytsch/ wordt ghenaempt Grosz eppich oder Grosz epffich. In Neerduytsch Groote eppe. In Franchois Ache Carche.

Natuere

Dese Eppe es van natueren werm ende drooghe ghelijck die andere.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van die Groote eppe alleen oft met huenich water inghenomen verweckt die natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen/ sceydt alle winden/ pijne ende crimpsel van den buyck/ het verwermt die huyverachtich sijn/ scudden ende coude cortsen hebben. Ende es seer goet tseghen die droppelpisse.

B   Die wortel van Groote eppe breeckt ende iaecht af den steen/ ende doet die urine rijsen ende lossen. Ende es goet tseghen die pijne van den lendenen ende van der sijden.

C   In somma die Groote eppe es van crachten ende werckinghen der ghemeynder Peterselie ghelijck/ ende tot alle saken beeter ende bequaemer dan die gemeyne Peterselie.