Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 54, bladzijde 663-664   Zie volgende pagina »

Van Rakette.   Cap. liiii.

1  
 

Eruca vesicaria - Zwaardherik

Eruca vesicaria subsp. sativa - Rucola

2  

Diplotaxis tenuifolia - Grote zandkool

3  
 

Erucastrum spec.

Tgheslacht

Van desen cruyde vindt men twee gheslachten/ een Tam/ oft dat ghemeyn es ende meest ghebruyckt wordt/ ende een Wildt.

Tfatsoen

Eruca vesicaria - Zwaardherik

Eruca, Eruca sativa, Eruca hortensis, tamme Rakette (ghemeyne Rakette)

 

Eruca vesicaria subsp. sativa - Rucola

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

   Noot: De gekweekte vorm. De wilde rucola (Diplotaxis muralis - Kleine zandkool) heeft smallere, scherper getande bladeren en een peperiger smaak dan zijn gekweekte tegenhanger. De wilde rucola en de Turkse rucola (Bunias orientalis) worden tegenwoordig het meest gegeten.

  • 1644 Vlaams: Rakette (Roomsche oft Tamme)
  • 1616 Latijn: Eruca sativa [708]
  • 1554/1557: Eruca, Eruca hortensis, Eruca sativa, Rakette (Roomsche), Roquette cultivée, Roquette domestique

1   Die tamme Rakette heeft donckergruene bladeren/ over beyde sijden diep ghesneden/ die van smaecke heet ende scerp sijn. Sijn stelen wassen eenen voet oft meer hoogh

 

[664]   ende daer aen wassen vele geele bloemkens/ naer den welcken volghen cleyne hauwkens daer in het saet leyt/ die wortel es lanck ende faselachtich/ ende en sterft niet lichtelijcken maer coemt alle iaren wederom.

Diplotaxis tenuifolia - Grote zandkool

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Eruca sylvestris, wilde Rakette

  • 1644 Vlaams: Rakette (Wilde)
  • 1616 Latijn: Eruca silvestris [708]
  • 1554/1557: Eruca sylvestris, Rakette (wilde), Roquette sauvage

2   Dit wilde Rakette es der tammen seer ghelijck/ maer es in alle saken minder ende cleynder/ sonderlinghe van bladeren ende bloemen die oock geelder sijn ende cleynder hauwkens voortbringhen.

Erucastrum spec.

Eruca sativa, Eruca hortensis, Roomsche Rakette

  • 1644 Vlaams: Rapen (Wilde Steck-)
  • 1616 Latijn: Napus silvestris [674]
  • 1554/1557: Napi, Napus sylvestris, Naszsteckruben, Naveau, Navet, Navet sauvage, Steckrapen, Steckruben

3   Boven dese gheslachten zoo wordt oock hier te lande noch een ander Rakette in die hoven ghevonden diemen Roomsche Rakette heet/ ende die es van stelen bladeren ende bloemen den wilden Mostaert/ daer wy hier voor af ghescreven hebben seer ghelijck/ anders dan dat sijn bladeren niet zoo rouw oft hayrachtich en sijn/ ende dat sy bequaemer sijn in die spijse.

Plaetse

1   Die tamme Rakette wordt in die hoven gheplant/ ende wordt oock hier te lande ghevonden in sommighe rouwe onghebouwde steenachtighe plaetsen/ ende daer hier voortijts huysen gestaen hebben.

2   Dat wildt wordt oock in steenachtigheplaetsen/ ende by den wegen ghevonden.

Tijt

Raketten bloeyen sonderlinghe in Braeckmaent ende Hoymaent.

Naem

Rakette wordt gheheeten in Griecx Euzomos. In Latijn Eruca. In Franchois Roquette/ ende daer naer hier te lande Rakette.

1,3   Dat ierste gheslacht ende dijsghelijck oock dat derde/ wordt gheheeten Eruca sativa ende hortensis. In Neerduytsch Roomsche Rakette.

2   Dat wildt gheslacht wordt ghenaemt Eruca sylvestris/ dat es wilde Rakette. In Franchois Roquette saulvage.

Natuere

Rakette es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Rakette es goet met Lattouwe/ Porceleyene of dyerghelijcke andere coude cruyden in tsalaet gegheten/ ende in sulker manieren ghebruyckt/ zoo es sy der maghen goet ende bequaem/ ende maeckt dat die coude cruyden der maghen niet en letten/ maer alleen ghebruyckt zoo maeckt sy hooftsweer ende verwermt te seere/ ende daer om en salmen die Rakette niet alleen in nemen/ maer al tijt met Lattouwe oft Porceleyne eten.

B   Rakette in die spijse ghebruyckt maeckt oock lust tot byslapen/ ende sonderlinghe dat saet/ ende doet die urine lossen ende helpt die spijse verteeren.

C   Tsaet van Rakette es goet tseghen dat fenijn van den scorpioenen/ ende van andere dyerghelijcke fenijnnighe ghedierten.

D   Tselve saet met huenich vermenght neempt af dat sproet ende die vlecken van dat aensicht/ ende verdrijft oock die swerte litteekenen met ossen galle vermenght.

E   Men seyt oock dat die tsaet van Rakette te voren inghenomen hadde eer hy gheslaghen werde/ die slaghen niet ghevoelen en soude/ als Plinius scrijft.

F   Die wortel van Rakette in water ghesoden treckt die splinters ende ghebroken beenderen uut/ daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina