Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 58, bladzijde 668-669   Zie volgende pagina »

Van winterkersse.   Cap. lviii.

1  

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

 

Tfatsoen

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Barbaraea, Herba S. Barbarae, Nasturtium hybernum, Cardamum hybernum, Sideritis latifolia, Scopa regia, winter Kersse (Winterkersse)

  • 1644 Vlaams: Barbelcruydt (Sinte), Kersse (Winter-), Steencruydt
  • 1616 Latijn: Barbarea [712]
  • 1554/1557: Barbaraea, Cardamum hybernum, Herba Sanctae Barbarae, Herbe de Saincte Barbe, Kersse (Winter-), Nasturtium hybernum, Pseudobunium, Sankt Barbarakraut, Steencruyt

Dit cruyt heeft gruene vette breede effene rondachtighe bladeren/ den bladeren van Eppe oft van Kersse niet seer onghelijck/ maer meerder ende breeder. Sijn stelen sijn ront in veel steelkens boven verdeylt/ daer aen wassen vele cleyne geele

[669]   bloemkens/ ende daer naer cleyn langhe ronde hauwkens/ daer in cleyn sadeken besloten groeyet. Die wortel es dick ende lanck.

Plaetse

Dit cruyt wast op die velden/ ende oock in sommighe moeshoven/ ende op ongheboudeplaetsen.

Tijt

Dit cruyt es meest alle den winter duer gruen/ maer in Meye ende Braeckmaent zoo bloeyet ende leveret sijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Hoochduytsch S.Barbara kraut/ ende daer naer in Latijn S.Barbarae herba/ ende van ons Barbaraea. In Franchois Herbe du saincte Barbare. In Hollant ende in sommighe plaetsen van Brabant wordt dit cruyt gheheeten Winter kersse/ om dattet tswinters voor kersse met den saladen gegheten wordt/ ende daer naer worddet oock ghenaemt Nasturtium oft Cardamum Hybernum. Sommige gheleerde houwen dit cruyt voor Sideritis latifolia oft Scopa regia.

Natuere

Dit cruyt es werm ende drooghe tot in den tweeden graedt volcomelick.

Cracht ende werckinghe

A   Winterkersse es oock een goet salaet cruyt/ ende daerom worddet tswinters met den salade gelijck kersse gegheten/ ende dient daer toe oock seer wel/ gelijck die Kersse ende Rakette.

B   Dit cruyt suyvert oock die vervuylde wonden ende sweeringhen/ ende neempt dat overtollich vleesch daer op gheleyt oft tsap daer af daer in ghedruypt.

 

^Naar het begin van deze pagina