Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 60, bladzijde 672-673   Zie volgende pagina »

Van Erysimon.   Cap. lx.

1  

Sisymbrium officinale - Gewone raket

Tfatsoen

Sisymbrium officinale - Gewone raket

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Erysimon, Chamaeplion, Irio

  • 1644 Vlaams: Erysimum, Irio
  • 1616 Latijn: Irio sive Erysimum [714]
  • 1554/1557: Chamaeplion, Erysimon Dioscoridis, Irio

Overzicht Sisymbrium officinale op deze site

Alle foto's van Sisymbrium officinale op internet

Sisymbrium officinale bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sisymbrium officinale in Plantago PlantIndex

[672]   Erysimon heeft langachtighe over beyde sijden ghecloven ende diep ghesneden bladeren/ den bladeren van Roomsche Rakette oft van wilden Mostaert niet seer onghelijck. Sijn stelen sijn dun en taeye ende laten huer buyghen ghelijck wissen/ ende daer aen wassen vele geele bloemkens/ naer den welcken volghen cleyne dunne hauwkens daer in dat het saet leyt/ dat heet ende scerp van smaecke es. Die wortel es lanck ende dick ende heeft veele veeselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast hier te lande al om by den weghen/ ende op rouwe ongheboude ende oock steenachtighe plaetsen.

Tijt

Erysimon bloeyet hier te lande overvloedich in Braeckmaent ende Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Erisymon. In Latijn Irio/ van sommighen Chamaeplion/ ende anders en hevet gheen namen die bekent sijn/ want het en es gheen Verbene oft Yserhart wijfken/ als sommighe met den ongheleerden dwalende meynen.

Natuere

Erysimon es heet ende droogh van natueren ghelijck die Kersse.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van Erysimon met huenich vermenght ende dickwils gheleckt es goet om die taeye fluymen van der borsten ende longhene doen te rijsen ende te rijpen/ ende es mits dyen seer bequaem den ghenen die cort van adem sijn ende eenen verouderden

 

 

[673]   hoest hebben. Ende hier toe dient dit saet best/ alst ierst in water gheweyckt es geweest ende daer naer opt vier ghedroocht/ oft alst in deech ghewonnen ghebacken es gheweest/ want anders eest te heet.

B   Dit selve saet in der selver manieren bereyt ende ghebruyckt es oock goet tseghen die geelsucht/ pijne ende crimpsel van den buyck/ ende tseghen die pijne ende weedom van der hopen. Item tot alle fenijn ende vergiftheyt.

C   Tsaet van Erysimon met huenich ende water vermenght/ es goet gheleyt op den verborghen cancker/ herde sweeringhen/ ende clieren ontrent den ooren/ ende op die verouderde herde apostumatien van den borsten van den vrouwen/ ende van den scamelijcken leden van den mans/ want het doet die herde coude gheswillen sceyden ende verdwijnen.

^Naar het begin van deze pagina