Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 67, bladzijde 680-681   Zie volgende pagina »

Van Cardamomum.   Cap. lxvii.

1  
 

Elettaria cardamomum var. major - Kardemom (variëteit met lange vruchten)

2  

Elettaria cardamomum - Kardemom (variëteit met kleine vruchtjes)

Tgheslacht

Cardamomum es tweederleye van gheslachte/ groot ende cleyne.

Tfatsoen

Elettaria cardamomum var. major - Kardemom (variëteit met lange vruchten)

Cardamomum maius (Cardamomum), groot Cardamomum

  • 1644 Vlaams: Cardamomum (Groot)
  • 1554/1557: Cardamome vulgaire (grand), Cardamomum maius Officinarum, Chachule, Sacolla

1   Dat groot Cardamomum es een langhe herde houtachtighe vrucht/ oft not/ ghelijck een okernot maer langher ende smalder/ daer in wassen ende voortcomen veel gehoeckte saden oft keernen/ die hert sijn ende van ruecke goet ende liefelijck.

Elettaria cardamomum - Kardemom (variëteit met kleine vruchtjes)

Cardamomum minus (Cardamomum), cleyn Cardamomum

  • 1644 Vlaams: Cardamomum (Kleyn)
  • 1554/1557: Cardameni, Cardamome vulgaire (petit), Cardamomum, Cardamomum des Anciens, Cardamomum minus Officinarum, Cardumeni, Cordumeni, Heil, Heilbane

2   Dat cleyn Cardamomum es een cleyne herde ronde vrucht ghelijck een hasenot/ oft mindere/ daer oock in wassen ende voortcomen cleyne ghehoeckte keerenen/ die veel minder sijn dan die keerenen van den voorghescreven.

Plaetse

Cardamomum wast als Dioscorides seyt in Comagene ende Armenien. Item in Arabien ende Indien/ ende van daeren wordet hier te lande ghebrocht/ dat in dese landen ghevonden wordt.

 

Naem

[681]   Cardomomum wordt in Griecx ende in Latijn Cardamomum geheeten/ ende met dyen naem eest oock in die Apoteken bekent/ hoe wel nochtans dat het groot gheslacht daer seer selden ghevonden wordt/ want in plaetse van dat groot Cardamomum/ zoo worden in die Apoteken veel ghebruyckt/ die greynen/ diemen Paradijsche greynen nuempt. In Hoochduytsch Neerduytsch oft Franchois en heeft Cardamomum gheenen sonderlinghen naem.

Natuere

Cardamomum es werm ende drooghe tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Cardamomum met water inghenomen es goet den ghenen die eenighe vallende sieckte hebben/ ende den ghenen die dat sciatica hebben. Item tseghen den hoest/ lammicheyt/ verreckinghe/ ende ghequetstheyt van binnen.

B   Cardamomum in der selver manieren ghebruyckt verdrijft oock dat crimpsel van den buyck/ ende iaecht af die breede wormen.

C   Cardamomum met wijn ghedroncken doet water maken/ ende es goet tseghen die droppelpisse ende tseghen die pijne van den nieren. Ende alst gedroncken wordt met die scorssen van den wortelen van den Laurus boom zoo breket den steen ende doet den selven rijsen.

D   Cardamomum met wijn inghenomen/ wederstaet alle beten van den scorpioenen/ ende van alle fenijnnighe ghedierten.

E   Cardamomum met azijn vermenght geneest die quade crauwagien/ daer op gestreken.

 

^Naar het begin van deze pagina