Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 74, bladzijde 691-692   Zie volgende pagina »

Van wit velt Aijeuijn.   Cap. lxxiiii.

1  

Ornithogalum umbellatum - Gewone vogelmelk

Tfatsoen

Ornithogalum umbellatum - Gewone vogelmelk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Ornithogalum, wilt velt Aijeuijn

  • 1644 Vlaams: Aiuyn (Veldt-), Ornithogalum (Kleyn oft Witten)
  • 1616 Latijn: Bulbus leucanthemus minor sive Ornithogalum
  • 1554/1557: Oignon sauvage blanc, Ornithogalum, Veltayeuyn (wit)

Dit gheslacht van Bulbus heeft ierst langhe smalle grasachtighe bladerkens/ ontrent een palme lanck/ ende daer en tusschen wast eenen gruenen ronden steel/ ontrent een spanne lanck/ voortbringhende vier oft vijf cleyne bloemkens/ die van buyten gruen sijn ende van binnen wit/ van fatsoene eender Lelien niet seer onghelijck/ sonderlinghe eer sy open gegaen sijn/ maer veel minder. Die wortel es ront ghelijck een Aijeuijn oft Bulbus/ van buyten ende van binnen wit/ seer lijmachtich ghelijck die Waelwortele/ alsmense in stucken wrijft/ van smaecke wat scerpachtich.

 

Plaetse

[692]   Dit cruyt wast in sandachtighe plaetsen die ghebout ende gheoeffent worden/ ende wordt tot veel plaetsen van Brabant/ sonderlinghe ontrent Mechelen schier in alle corevelden ghevonden.

Tijt

In Meerte ende Aprill comen die bladeren van desen Bulbus ierst uut/ ende in Meye die bloemen. Ende achter dat Braeckmaent voorby es/ zoo en wordt van desen cruyde niet meer ghesien.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Ornithogalum. In die Apoteken eest onbekent. In Neerduytsch hebben wy tselve ghenaemt wit velt Aijeuijn/ om dat gheenen anderen naem ons bekent es.

Natuere

Desen Bulbus es middelmatich werm ende drooch van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Dioscorides scrijft datmen desen Bulbus rouw ende ghesoden innemen mach ende voor spijse ghebruycken.

B   Desen Bulbus es oock seer heylsaem ende gheneest die versche wonden daer op gheleyt ghelijck die Waelwortele.

 

^Naar het begin van deze pagina