Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 32, bladzijde 752   Zie volgende pagina »

Van Rhamnus.   Cap. xxxii.

1  

Lycium barbarum - Boksdoorn

2  
Hippophae rhamnoides - Duindoorn
3  
Rhamnus frangula - Sporkehout

Tgheslacht

[752]   Rhamnus als Dioscorides scrijft es dryerleye/ Een met langachtighe vette bladerkens/ Twede met witten/ ende Tderde met rondachtighe bladerkens/ daer af die figuere hier ghestelt es.

Tfatsoen

  Rhamnos, Rhamnus

Alle die gheslachten van Rhamnus sijn houtachtighe gewassen/ die als Dioscorides scrijft veel rechte tacken hebben/ daer aen scerpe stekende dorenen wassen/ ghelijck aen die tacken van Sauseboom.

Lycium barbarum - Boksdoorn

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

ierste gheslacht van Rhamnus (met "cleyne langachtighe vettachtighe weecke bladerkens")

  • 1644 Vlaams: Rhamnus (Eersten)
  • 1616 Latijn: Rhamnus primus [754]
  • 1554/1557: Rhamnus (Premiere espece de

1   Dat ierste gheslacht heeft cleyne langachtighe vettachtighe weecke bladerkens.

Hippophae rhamnoides - Duindoorn

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

tweede gheslacht van Rhamnus (met "wittachtighe bladerkens")

  • 1644 Vlaams: Rhamnus (Tweeden)
  • 1616 Latijn: Rhamnus secundus [755]
  • 1554/1557: Rhamnus (Seconde espece de)

2   Tweede gheslacht heeft wittachtighe bladerkens.

Rhamnus frangula - Sporkehout

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

tderde gheslacht van Rhamnus (met "cleyne breedachtighe ende schier ronde bladerkens, van verwen bruyn ende wat naer dat root treckende")

  • 1644 Vlaams: Pijlhout, Sporckenhout
  • 1616 Latijn: Frangula [784]
  • 1554/1557: Alnus nigra quibusdam, Aulne noir, Faulbaum, Leuszbaum, Pylhout, Rhamnus (Tierce espece de), Sporckenhout

3   Tderde heeft cleyne breedachtighe ende schier ronde bladerkens/ van verwen bruyn ende wat naer dat root treckende. Die dorenen van desen gheslachte en sijn niet zoo groot oft zoo sterck als die dorenen van den anderen gheslachten. Die bloemen sijn geelachtich/ ende als sy vergaen/ zoo volght die vrucht die breet es/ schier ghelijck een wordel/ ende daer in leyt dat saet.

Plaetse

Rhamnus groeyet in die haghen ende hegghen als Dioscorides scrijft. Tderde gheslacht wordt hier te lande ghevonden in sommighe cruytliefhebbers hoven.

Naem

Dit gheslacht oft maniere van haghe/ wordt gheheeten in Griecx Rhamnos. In Latijn Rhamnus. In die Apoteken eest onbekent.

Natuere

Die bladeren van Rhamnus sijn drooghe tot in den tweeden graedt/ ende cout tot in den iersten volcomelijck.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren van Rhamnus ghenesen dat wildt vier/ ende bedwinghen die voorts etende sweeringhen/ cleyn ghestooten ende daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina