Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 63, bladzijde 792-793  Zie volgende pagina »

Van Cassia fistula.   Cap. lxiii.

1  

Cassia fistula - Indische goudenregen

Tfatsoen

Cassia fistula - Indische goudenregen

 

Casia melaena, Casia nigra (Cassia fistula), Cassie fistule

  • 1644 Vlaams: Cassie
  • 1616 Latijn: Cassia nigra [787]
  • 1554/1557: Casse, Cassia fistula, Cassia nigra

Die boomen van Cassie fistule sijn van bladeren den Eschen boomen niet seer onghelijck. Sijn bladeren sijn groot lanck ende uutghespreyt/ van vele bladerkens aen een ribbeken tseghen malcanderen over wassende vergaert/ van den welcken elck besondere/ lanck ende smal es. Die vruchten sijn langhe ronde swerte herde ende houtachtighe hauwen/ die meest twee voeten lanck sijn/ ende ontrent eenen duym oft vingher dick/ die welcke van binnen in vele camerkens verdeylt sijn/ daer in plat bruynachtich saet leyt/ ende swert saecht suetachtich merch/ dat die bloeme ende merch van Cassie gheheeten/ ende in der medecynen veel ghebruyckt wordt.

Plaetse

Cassie fistule wast in Syrien/ Arabien/ ende dyerghelijcke landen.

Naem

Cassie fistule wordt ghenaemt van Actuarius ende andere ionghe Griecxse meesters in Griecx Casia melena/ dat es in Latijn Casia nigra/ In die Apoteke ende van den Arabeuschen meesters Cassia fistula.

Natuere

Dat binnenste swert merch van Cassie fistule/ es werm ende vochtich in den iersten graedt.

 

Cracht ende werckinghe

[793]   A   Dat binnenste swert merch van Cassie fistule es een goede lichte bequaeme medecijne die sonder eenighe sorghe mach ghegeven worden alle weecke onstercke menschen enden den bevruchten vrouwen. Sy laxeert ende maeckt camerganck ende iaeght daer duer principaelick af die geele cholerijcke vochticheden/ ende somtijts oock die taye fluymen/ die ontrent die dermen vergaert ligghen/ ontrent een once swaer inghenomen.

B   Cassie es oock goet ghebruyckt den ghenen die heete cortsen/ pleuresis/ geel vrouwe/ oft eenighe verhittinghe in die levere hebben/ sonderlinghe met vercoelende wateren/ drancken/ oft cruyden vermenght.

C   Item Cassie es goet voor die lendenen ende nieren/ sy doet dat graveel lossen ende rijsen/ ende preserveert voor den steen/ met water daer Calissiehout