Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 80, bladzijde 814-815  Zie volgende pagina »

Van Herst uut den voorghescreven boomen vloeyende.   Cap. lxxx.

Tgheslacht

 

Rhetine, Resina, Herst, hars van Pinus sylvestris en Abies alba

1 Rhetine pityine, Resina pnea, Resina pituina, hars van de Pijnboom (Pinus sylvestris)
(morvwe en taye): (Resina pina), Rijnsche Herst, morvwe Herst, (hert en broosch) Resina arida (Resina), Spieghelherst

2 Rhetine elatine, Resina abiegna (Thus, wierook), hars van de Zilverspar (Abies alba)

3 Rhetine strobiline, Resina strobilina, hars uit dennekegels

Die Herst die uut den Pijnboomen ende Denneboomen vloeyet es dryerleye/ sonder dat Peck daer wy besonder af scrijven willen.

1   Dierste coemt uut die scorssen van den Pijnboomen/ ende dit es oft morvwe ende taye/ oft hert ende broosch.

2   Tweede wordt aen die witte Denneboom ghevonden.

3   Tderde vloeyet uut die Pijnappelen ende wordt tusschen die scelferen van den vruchten ghevonden.

Naem

Alle Herst wordt ghenaemt in Griecx Rhetine/ ende in Latijn Resina.

1   Dierste gheslacht heet in Griecx Rhetyne pityine/ In Latijn Resina pinea/ ende Resina pituina. Ende die morvwe van desen wordt in die Apoteken ghenaemt Resina pina/ Hier te lande Rijnschen oft morvwen Herst. Die andere die hert es/ wordt in Latijn ghenaemt

 

[815]    Resina arida/ In die Apoteke Resina/ In Hoochduytsch Hartz/ Hier te lande Spieghelherst/ In Franchois Resine.

2   Tweede es ghenaemt in Griecx Rhetine elatine/ In Latijn Resina abiegna/ ende wordt in sommighe ongheleerde Apoteken voor Wieroock vercocht ende Thus ghenaemt.

3   Die derde herst heet in Griecx Rhetine strobiline/ In Latijn Resina strobilina.

Natuere

Alle Hersten sijn werm ende drooghe/ ende daer en boven oock suyverende ende afvaghende van natueren/ sonderlinghe die oprechte Terbenthijn.

Cracht ende werckinghe

A   Herst suyvert ende heylt alle versche wonden ende daer om wordt hy meest in alle salven ende plaesteren vermenght/ die tot versche wonden dienen ende goet sijn

B   Herst vermorwet oock die herde gheswillen ende sterckt die vermoede leden met daer toe dienende olien vermenght ende daer op gheleyt oft ghestreken.

Verkiesinghe

Van desen hersten es die morvwe herst die beste ende bequaemste tot den saken voorghescreven/ ende daer naer die herde. Maer die Terbenthijn gaet dese noch al te boven als Galenus ende Dioscorides scrijven.

 

^Naar het begin van deze pagina