Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 82, bladzijde 816-817  Zie volgende pagina »

Van Lorckenboom ende ghemeynen Termenthijn.   Cap. lxxxii.

1  

Larix decidua - Europese lork

Tgheslacht

Larix decidua - Europese lork

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Larix (Larga), Lorckenboom

(hars) Rhetine laricine, Resina laricea, Resina larigna (Terebenthina), (ghemeyne) Termenthijn, Terbenthijn

  • 1644 Vlaams: Lorckenboom
  • 1616 Latijn: Larix [868]
  • 1554/1557: Larga, Larix, Lerchenbaum, Lorckenboom, Resina laricea, Resina larigna, Terebinthina, Terebinthine vulgaire

[816]   Die Lorckenboom wordt groot ende dick/ ende breyt hem redelijck wijt uut/ met sijnen tacken/ die taye sijn ende huer redelijck laten buyghen. Dat hout es roodachtich/ dicht/ swaer ende seer hert/ alzoo dat het vier daer aen niet meer ghedoen en kan/ dan aen een steen/ ten sy dattet ghelijck die steenen in die calckhoven met ander hout ghebrant worde. Die scorssen van desen boomen sijn effender dan aen die Denne boomen. Die bladeren sijn gruen ghehackelt ende wassen dicht ende vast by een. Die vrucht es den Pijnappelen ghelijck/ ende daer om wordt dese Lorckenboom oock voor een gheslachte van Denneboomen oft Pijnboomen ghehouwen.

Uut desen boomen vloeyet een vetticheyt oft Herst/ die morvwe/ vochtich/ wittachtich/ ende ontclaer es/ den huenich van Athenen als Vitruvius scrijft in dat aensien ghelijck.

Plaetse

Dese boomen groeyen in Lombardien by dat Rivier Padus ghenaemt/ ende overvloedich in Slesien.

Tijt

Dese boom crijght nieuwe bladeren int beghinsel van der Lenten. Ende in den Herfst zoo worden sijn vruchten rijp.

Naem

Dese boom wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Larix/ In sommighe Apoteken Larga/ In Hoochduytsch Lerchenbaum/ dat es in onse tale Lorckenboom.

Die Herst van desen boomen heet in Griecx Rhetine laricine/ In Latijn Resina laricea ende Resina larigna/ In die Apoteken Terebinthina niet sonder dwalinghe/ ende daer naer in Duytsch Termenthijn oft Terbenthijn.

 

 

Natuere

[817]   Die Lorckenboom es van natuere ende cracht met sijnen bladeren/ vruchten/ scorssen ende keernen den Pijnboom ende Denneboomen schier ghelijck/ in al nochtans niet zoo crachtich oft sterck van wercke.

Die Herst van desen boom es werm ende drooghe ghelijck die andere Hersten maer meer suyverende ende afvaghende.

Cracht ende werckinghe

A   Die Herst van den Lorcken boom es oock goet ghelijck die andere Hersten in die salven ende plaesteren vermenght/ die de wonden heylen suyveren ende ghenesen.

B   Item dese Herst suyvert oock die borste met huenich gheleckt/ ende inghenomen doet camerganck hebben/ ende water maken/ hy iaecht af den steen ende dat graveel. In summa es volnaer van crachten den oprechten Terbenthijn ghelijck.

^Naar het begin van deze pagina