Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 9-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 6 capitel 84, bladzijde 817-818  Zie volgende pagina »

Van Mastix.   Cap. lxxxiiii.

1

 

Pistacia lentiscus - Mastixboom (niet apart bij Dodoens beschreven)

 

Pistacia lentiscus - Mastixboom

Lentiscus, Lentiscus (Mastixboom)

(hars) Rhetine schinine, Mastiche, Resina lentiscina (Mastix)

  • 1644 Vlaams: Balsami succedaneum (balsem van verschillende sappen)
  • 1616 Latijn: (balsem) Balsami succedaneum

Mastix es oock een gheslacht van Herst als Galenus ende Dioscorides scrijven/ ende onder alle Hersten/ dat edelste ende beste/ hy vloeyet uut den Lentiscus/ dwelck eenen schoonen hooghen boom es draghende uutghespreyde bladeren schier ghelijck die Esschen/ die vet ende in dat aentasten lijmachtich sijn. Ende desen Herst en es niet vochtich/ noch en vergaert niet tsamen ghelijck die andere/ maer blijft in vele cleyne stucxkens verscheyden/ die wit ende ontrent een terwen coren groot/ oft meerder sijn. Ende die beste Mastix es die in dat eylandt Chios ghewassen es/ ende die claer/ schoon/ wit/ broosachtich ende wel rieckende es.

Naem

[818]   Dese edele ende costelijcke Herst wordt ghenaemt in Griecx Rhetine/ Schinine ende Mastiche/ In Latijn Resina, Lentiscina ende oock Mastiche/ In die Apoteken Mastix.

Natuere

Mastix es drooghe in den tweeden graedt ende werm in den iersten/ ende redelick tsamen treckende van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Mastix es goet inghenomen tseghen dat bloetspouwen ende overgheven/ ende tot die loop des buycx ende dat root melizoen/ hy stelpt oock die overvloediche cranckheyt van den vrouwen/ ende alle bloetganck van waeren dattet sy.

B   Mastix es een goede ende seer sonderlinghe medecijne voor die maghe/ hy sterckt die selve ende stilt dat braken ende overgheven/ hy versuet alle weedom ende pijne ende maeckt lust ende appetijt om eten.

C   Mastix g